zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Uścisk dłoni

Protokół z otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 12 września 2019 r.

Data dodania: 26 września 2019

Protokół z otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 12 września 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i Wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022.

Cofnij

W dniu 12 września 2019 roku o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo odbyło się otwarte spotkanie Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w sprawie konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz Wieloletniego Programu współpracy na lata 2020-2022.

W spotkaniu udział wzięli: Roman Smogorzewski - Prezydent Miasta Legionowo, członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego: Danuta Szczepanik – Sekretarz Miasta Legionowo i przewodnicząca Rady Pożytku, Ewa Sobierajska – Główny Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Stefan Lasota – Ogólnopolska Rodzina Kościuszkowców, Agnieszka Marciniak – Fundacja Pasja Życia, Krystyna Reszka – Powiatowa Izba Gospodarcza; radni Rady Miasta Legionowo: Matylda Durka, Mirosław Grabowski, Artur Pawłowski, Dariusz Petryka, Katarzyna Skierkowska-Pacocha; przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Legionowo współpracujący z organizacjami: Ida Parakiewicz-Czyżma – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Piotr Śliwiński z Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych, Anna Maroń – Arena Legionowo, Monika Zakrzewska – Referat Kultury i Współpracy, Anna Dębkowska – Wydział Edukacji; oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe: Krzysztof Wesołowski – Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Cezariusz Kalinowski i Barbara Kalinowska – Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Magdalena Kozłowska, Karolina Rzączyńska i Dagmara Tuszyńska - Fundacja Lupus, Bogusława Kacprowicz – Oddział Rejonowy Polski Czerwony Krzyż, s. Jolanta Glapka - Fundacja Pasja Życia oraz Danuta Cieślik – Sąd Rejonowy Legionowo. Lista Obecności w załączeniu.

Pan Roman Smogorzewski - Prezydent Miasta Legionowo przywitał zebranych i oddał głos Pani Sekretarz Danucie Szczepanik.

Pani Danuta Szczepanik poinformowała, że projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został przygotowany na bazie programu z 2019 roku, który wypracowano wspólnie z pracownikami Urzędu Miasta Legionowo zajmującymi się współpracą z organizacjami. Informacje o programie były dostępne na stronie www.legionowo.pl oraz w zakładce dedykowanej organizacjom pozarządowym „NGO/Organizacje Pozarządowe”. Roczny program ustawowo powinien zostać uchwalony do 30 listopada.

Pani Danuta Szczepanik przedstawiła program i zadania priorytetowe oraz wnioski złożone do Urzędu Miasta, już po opracowaniu wstępnego projektu programu. Pierwszy wniosek złożony przez Pana Wiesława Jakubczaka z Artbale Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji Kulturalnej dotyczył powołania na terenie osiedla Sobieskiego w Klubie Scena 210 Rotacyjnego Międzypokoleniowego Klubu Mieszkańca.

Kolejny wniosek złożyła Fundacja Pasja Życia, która proponuje wpisanie oraz finansowanie - do programu rocznego i wieloletniego Interdyscyplinarnego Punktu Konsultacyjnego w siedzibie Fundacji przy ul. Strużańskiej w Legionowie.

Podczas posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w ramach prac nad projektem programu postulowano dopisanie w zadaniach priorytetowych: prowadzenia klubów seniora, zamiast prowadzenia klubu seniora i teleopieki. Dyskutowano nad zasadnością przyznania środków finansowych na obsługę zadania „dożywianie najuboższych mieszkańców miasta”. Zdaniem członków Rady Pożytku obecnie, ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności daje możliwość pozyskiwania żywności przez każdą organizację pozarządową z dużych sklepów.

Następnie Pani Danuta Szczepanik otworzyła dyskusję.

Radny Mirosław Grabowski zapytał czy można jeszcze i do kiedy należy składać wnioski do programu.

Pani Danuta Szczepanik odpowiedziała, że do 15 września br. powinny być złożone wnioski do budżetu do Prezydenta Miasta, wnioski do programu współpracy do 12 września br.

Ustalono datę 12 września, ponieważ każda komórka organizacyjna zobowiązana jest zgłosić tytuł zadania i kwotę do programu współpracy, a następnie do 15 września przedłożyć propozycje do projektu budżetu gminy Legionowo. Po zrównoważeniu budżetu wszystkim zadaniom wpisanym do programu współpracy zostaną przypisane środki finansowe. Zadania będą ogłaszane w trybie otwartych konkursów ofert, natomiast na małe granty będą wydzielone środki w budżecie.

Pan Cezariusz Kalinowski poinformował zebranych, że od kilkunastu lat przy Staroście Legionowskim działała Powiatowa Rada Kombatantów obejmująca wszystkie organizacje kombatanckie z terenu Powiatu, które się cyklicznie spotykały, wspólnie radziły i uzgadniały. Przewodniczący Rady Kombatantów, który był jednocześnie koordynatorem działań społecznych złożył rezygnację. Zmieniły się również zasady współpracy pomiędzy starostą a środowiskiem kombatantów - z uzgadniania na informowanie kombatantów (osób starszych). Pan Kalinowski zwrócił się z prośbą o koordynację działań ze strony Urzędu Miasta, ponieważ zdarza się, że różne zadania powiatowe i gminne pokrywają się.

Pani Danuta Szczepanik odpowiedziała, że na stronie internetowej miasta jest zakładka NGO przeznaczona dla organizacji do zamieszczania informacji. Zaproponowała, aby Pan Kalinowski przesyłał informacje wcześniej do Urzędu Miasta, a następnie Urząd Miasta do Starostwa.

Prezydent Roman Smogorzewski zaproponował, że porozmawia ze Starostą w tej sprawie. Uznał, że koordynatorem działań kombatanckich powinno być Starostwo.

Radny Mirosław Grabowski zapytał, co oznacza rewitalizacja.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że rewitalizacją zajmuje się referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych. Jest to zadanie, do którego każdy może zgłaszać swoje propozycje i wspólnie z referatem będzie uczestniczyć w procesie rewitalizacji. Jednak nie jest ono ujęte w budżecie programu współpracy.

Następnie Radny Grabowski zapytał, czy w ramach zadania z pomocy społecznej pn. zapewnienie pobytu i wsparcia dla 38 bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Legionowo prowadzone jest schronisko- przed zimą - możliwe jest utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych.

W odpowiedzi Pan Roman Smogorzewski powiedział, że głównym problemem związanym z bezdomnością jest uzależnienie tych osób od alkoholu i zakłócanie porządku. W tym roku była prowadzona quasi ogrzewalnia. Problemem nie jest znalezienie pomieszczenia, ale 24 godzinny tryb pracy takiej placówki i jej utrzymanie. Wchodzenie w kolejne wydatki społeczne jest dla budżetu gminy bardzo kosztowne.

Odniósł się do propozycji Radnego Artura Pawłowskiego w sprawie utworzenia Izby Wytrzeźwień, że jest to zadanie bardzo kosztowne i nie jest możliwe do utrzymania przez Gminę.

Radny Artur Pawłowski poinformował, że nie on był pomysłodawcą - pomysł złożyła Policja, ale on tylko poparł inicjatywę.

Następnie Artur Pawłowski zapytał, czy oprócz wymienionych dyscyplin sportowych w ramach zadania upowszechnianie kultury fizycznej, można dodać jakąś dyscyplinę nową.

Pani Anna Maroń odpowiedziała, że w chwili obecnej są to wszystkie dyscypliny występujące w Legionowie. Jeśli pojawią się inne, nowe - to będą dopisane do programu.

Radny Dariusz Petryka zapytał o zasady i tryb małych grantów i jaki odsetek otrzymuje dofinansowanie.

Pani Ewa Sobierajska odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oferty pozakonkursowe są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, a informacja o zawartych umowach, jest w zakładce NGO/Organizacje Pozarządowe.

Pani Danuta Szczepanik poinformowała, że organizacje pozarządowe mogą złożyć wniosek w ramach małych grantów z okresem realizacji zadnia do 90 dni i dofinansowaniem do 10 tys. zł.

W ciągu roku jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 tys. złotych. Zadanie w ramach małych grantów może być realizowane przez NGO - jeżeli mieści się w zadaniach statutowych i środki są zabezpieczone w budżecie Gminy Legionowo

Radny Artur Pawłowski zapytał o możliwość utworzenia bonu sportowego w wysokości 150 zł na dziecko, przeznaczonego dla najuboższych dzieci na konstruktywne spędzanie czasu.

Pan Roman Smogorzewski odpowiedział, że dodatki typu 500+, 300+ wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej spowodowały duże zmiany na rynku świadczeń. Dlatego pomoc powinna być skierowana do całej rodziny, a nie tylko dla dzieci i młodzieży – bezpośrednio. Były podejmowane działania dot. spędzania czasu np. na „Kozłówce” i okazało się, że dzieci nie chcą spędzać czasu w sposób zorganizowany, w świetlicach i klubach młodzieżowych. Budżet Gminy Legionowo nie jest z gumy, wszystko drożeje, a wpływy do budżetu będą mniejsze.

Trudne do określenia jest kto mógłby być beneficjentem zadania. Kryterium dochodowe nie jest najwłaściwszą formą, ponieważ nie zawsze „najbiedniejsi” mają potrzebę korzystania z zajęć sportowych w tak dużym zakresie. Przy kryterium no 600 zł rodzina, której dochód wynosi na osobę 601 zł - już nie mogłaby skorzystać z karty.

Jednak dla nas priorytetem są nagrody prezydenta, stypendia sportowe i stypendia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Siostra Jolanta Glapka potwierdziła, że ważna jest pomoc całej rodzinie, a w konsekwencji zmiana postaw dzieci i rodziców z roszczeniowych na inne.

Podsumowując dyskusję Pani Sekretarz stwierdziła, że nie jest możliwe wpisanie karty typu MultiSport do programu współpracy.

Pani Danuta Szczepanik powiedziała, że w ramach konsultacji po selekcji wniosków zgłoszonych do programu współpracy i pracach związanych z przygotowaniem budżetu na początku grudnia tego roku będziemy mogli ogłaszać otwarte konkursy ofert na zadania całoroczne.

Danuta Szczepanik poinformowała, że Urząd Miasta Legionowo przygotowuje się do wprowadzenia w 2019 r. elektronicznego generatora o nazwie Witkac do pisania ofert, prowadzenia konkursów, małych grantów i sprawozdań, które będą dotyczyły 2020 roku. Zaplanowane jest szkolenie dla organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu Miasta Legionowo. O terminie zainteresowani zostaną powiadomieni.

Zapytała odnośnie innych propozycji i wniosków oraz poinformowała jakie zadania Programu rocznego są wprowadzone do Wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022.

Pani Danuta Cieślik zaproponowała, aby wprowadzić warsztaty umiejętności rodzicielskich oraz porady lekarza psychiatry dla dzieci i młodzieży.

Nawiązując do tej propozycji Siostra Jolanta Glapka powiedziała, że Fundacja Pasja Życia w dniu 2 października 2019 r. oficjalnie otworzy swoją nową siedzibę - Młodzieżowe Centrum Rozwoju Artystycznego i Duchowego Fundacji „Pasja Życia” w Legionowie. Obecnie działa Centrum Integracji Społecznej, a prowadzić będzie Interdyscyplinarny Punkt Konsultacyjny obejmujący pomoc psychologiczną dla dorosłych i młodzieży, konsultacje psychiatryczne, grupy wsparcia i inne działania.

Pani Bogusława Kacprowicz poinformowała, że dzięki umowie 3 letniej Odział Rejonowy PCK bez problemów mógł realizować zadanie związane z krwiodawstwem i dlatego zwróciła się o możliwość kontynuowania realizacji zadania pt. - krzewienie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego.

Pan Stefan Lasota zaproponował utworzenie na osiedlu „Piaski” klubu dla kombatantów i byłych żołnierzy, ponieważ klub, który powstał niestety nie działa.

Po dyskusji nad Programem Wieloletnim Danuta Szczepanik poinformowała, że do Programu Wieloletniego zapotrzebowanie złożyły następujące organizacje:

1) Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na prowadzenie schroniska dla bezdomnych,

2) Legionowskie Stowarzyszenie Amicus na prowadzenie świetlicy,

3) Polski Czerwony Krzyż na prowadzenie akcji krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego.

Na tym dyskusję zakończono.

Pani Danuta Szczepanik podsumowując podziękowała wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konsultacjach.

Na podstawie uwag z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Legionowo, organizacji pozarządowych i mieszkańców zgłoszonych na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, sporządzone będą raporty z przeprowadzonych konsultacji. Opracowane zostaną projekty: Programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo na 2020 rok oraz Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2022, które powinny być zaopiniowane przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz komisję merytoryczną Rady Miasta Legionowo.

Rada Miasta Legionowo powinna uchwalić programy w terminie do 30 listopada br.

Na tym spotkanie zakończono.

Protokołowała: Ewa Sobierajska

 

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski