zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Na grafice napis: Urząd Miasta

Sprostowanie do artykułu „Przeładunek i magazynownia śmieci – nie ma wpływu na środowisko”, autorstwa Karola Krawczyka (TiO nr 4 z 26 stycznia 2021 r

Data dodania: 11 lutego 2021

Na podstawie art. 6, art. 31 a. oraz art. 32 § 1, 5 i 6 ustawy z dnia 26.01.84 r. „Prawo Prasowe” (z późn. zmianami), proszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji, jakie znalazły się w artykule „Przeładunek i magazynownia śmieci – nie ma wpływu na środowisko”, autorstwa Karola Krawczyka (TiO nr 4 z 26 stycznia 2021 r.).

Cofnij

SPROSTOWANIE

W poprzednim roku - 21 grudnia 2020 r. - Urząd Miasta Legionowo wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu przeładunku i magazynowania odpadów na działkach o numerach ewidencyjnych 3/13 i 3/18 w obrębie 70 w Legionowie o łącznej powierzchni 2852 m2 .

Inwestorem przedsięwzięcia jest firma MS- Eko Sp. z o.o., która należy do konsorcjum odbierającego obecnie odpady komunalne z Legionowa oraz trzech sąsiednich gmin, a nie jak błędnie podano w artykule - z czterech.

W materiale wskazano, że ”…baza przeładunkowa będzie tak naprawdę sortownią śmieci oraz wstępem do umiejscowienia w tym miejscu, zapowiadanej wcześniej, spalarni odpadów”. Nie jest to prawdą.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez inwestora odpady, które będą zbierane, zostaną dowiezione na teren zakładu, skąd bezpośrednio z pojazdu trafią do odpowiednich pojemników/boksów, gdzie nastąpi ich selekcja jakościowa oraz materiałowa. W celu ograniczenia oddziaływania na atmosferę, odpady mogące być źródłem emisji odorów (niesegregowane odpady komunalne magazynowane w boksie) po zgromadzeniu ilości transportowej zostaną załadowane wraz z pojemnikiem lub przeładowane na samochód, który przetransportuje je do firmy zajmującej się odzyskiem lub zagospodarowaniem tego rodzajów odpadów.

Czas magazynowania tego typu odpadów nie przekroczy 24h – uniemożliwi to powstanie procesu fermentacji/zagniwania tych odpadów. Należy podkreślić, że całkowita ilość zbieranych odpadów w skali roku wyniesie maksymalnie 20 000 Mg czyli tyle, ile powstaje ich w ciągu roku w Gminie Miejskiej Legionowo.

W artykule podjęta została również kwestia – wydania dla ww. inwestycji oceny oddziaływania na środowisko. Zdanie: „Myślę, że każde przedsięwzięcie związane z odpadami powinno mieć taką ocenę. Tym bardziej, że zaraz obok jest gęsta zabudowa mieszkaniowa. Według mnie to jakiś przekręt, że takie śmieciowisko zostało zwolnione z takiej oceny” wprowadza czytelników w błąd.

W przedstawionej kwestii zgodnie z art 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020.283 tj.) Urząd Miasta Legionowo zwrócił się do specjalistycznych instytucji zajmującymi się ochroną środowiska czyli Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskami o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie potwierdzili możliwość odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji. Sama decyzja została wydana po uwzględnieniu wymaganych przepisami opinii i wnikliwej analizie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przedłożonej przez przedsiębiorcę oraz przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. W otoczeniu dominującą funkcją zabudowy są przemysł, produkcja i magazynowanie oraz szeroko rozumiane usługi.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ogłoszonego Uchwałą Nr XVIII/238/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016 r. działki o numerach ewidencyjnych. nr 3/13, 3/18 obręb 70 zlokalizowane są na obszarze oznaczonym symbolem 1O – teren infrastruktury technicznej – gospodarowanie odpadami.

KONIEC SPROSTOWANIA

Proszę o zamieszczenie tego sprostowania w tym samym miejscu, co artykuł z zastosowaniem równorzędnej czcionki oraz także o publikację pod artykułem na stronie internetowej Gazety oraz na Państwa profilu na Facebooku.