zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Logo - Wzajemnie potrzebni

Wzajemnie potrzebni - otwarty konkurs ofert

Data dodania: 7 marca 2023

Ogłoszono otwarty konkurs ofert realizowany w ramach zadania publicznego pn.: "Wzajemnie potrzebni" zlecony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze środków publicznych.

Cofnij

Celem konkursu jest wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce m. in.w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.

Każda z ofert złożona w ramach konkursu powinna zawierać utworzenie Społecznej Agencji Najmu.

Termin naboru ofert: do dnia 23 marca 2023 r.


Do konkursu mogą przystąpić:
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi Regulaminu konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 tej ustawy.

Jeden oferent może złożyć maksymalnie dwie oferty, pod warunkiem, że każda z nich będzie dotyczyła innej lokalizacji.

Wysokość dotacji:
Alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 18 000 000,00 zł., w tym szacowana kwota 7 000 000,00 zł na adaptację pomieszczeń oraz 3 000 000,00 zł na remonty.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000,00 zł.

Czas realizacji zadania:
W konkursie ofert przewiduje się możliwość dofinansowania zadania publicznego trwającego i realizowanego w terminie od 1 marca 2023 r. do 10 grudnia 2023 r.

Okres realizacji zadania musi mieścić się w ww. określonych terminach i jest tożsamy z okresem ponoszenia kwalifikowanych wydatków związanych z realizacją zadań. Wydatki w ramach dofinansowanego zadania publicznego poniesione przed ogłoszeniem wyników konkursu będą wydatkami kwalifikowalnymi zgodnie z terminem realizacji zadania. Jednocześnie, rozpoczęcie realizacji zadania przed rozstrzygnięciem konkursu nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Więcej informacji na stronie wzajemniepotrzebni.pl/konkurs.