zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
ul. Kawęczyńska 49
03-775 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Kawęczyńska 49
03-775 Warszawa
Kontakt telefoniczny:
22 619 44 76
Status prawny organizacji:
Inna forma osobowości prawnej Kościelna osoba prawna będąca organizacją pożytku publicznego
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
0000223182
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Dyrektor Kamil J. Chojnacki Wicedyrektor Rafał Paździoch
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
1. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
2. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.
4. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
5. Działalność wspomagająca edukację.
6. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
7. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
8. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
9. Wydawanie książek.
10. Praktyka lekarska ogólna.
11. Praktyka lekarska specjalistyczna.
12. Praktyka lekarska dentystyczna.
13. Działalność fizjoterapeutyczne.
14. Praktyka pielęgniarek i położnych.
15. Działalność paramedyczna.
16. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Więcej na: http://cdwp.caritas.pl/, https://www.facebook.com/caritaslegionowo/
Doświadczenie:
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej została powołana dekretem 4 maja 1992 r. przez Biskupa Kazimierza Romaniuka, pierwszego ordynariusza nowopowstałej diecezji. Powstanie Caritas
na Pradze było odpowiedzią na wieloraką ludzką biedę, tak bardzo widoczną w tej części stolicy
a także kontynuacją tradycji Kościoła Katolickiego niesienia pomocy duchowej i materialnej zarówno przez duchownych, jak i świeckich jego członków. Patronem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest Święty Brat Albert – opiekun ubogich i potrzebujących. „Być głosem ubogich – usłyszeć, przyjąć jako własny i stać się tym głosem” to misja Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. W zakres działalności wchodzi działalność charytatywna, pomocowa, opiekuńcza, wychowawcza, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Nasza Caritas niesie pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej: bezdomnym, dzieciom, młodzieży, dorosłym. Osoby te z różnych względów nie są w stanie sobie poradzić i realizować nawet podstawowe funkcje społeczne.
Jedną z najstarszych placówek praskiej Caritas na rzecz osób bezdomnych, powołaną w grudniu 1992 roku, jest Jadłodajnia im. Św. Brata Alberta. Funkcjonowała najpierw przy ul. Grochowskiej, następnie przy ul. Szaserów a od listopada 2004 roku przy ul. Lubelskiej. Bliskość Dworca Wschodniego spowodowała, że szybko wzrosła liczba chętnych na posiłki. Początkowo przygotowywano 200 posiłków, jednak już po pół roku działalności liczba obiadów doszła do 800
a w okresie zimowym do 900.
W lutym 1994 roku, w budynku przy ul. POW 1, powstała Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn. Placówka ta, oferująca pierwotnie “dach nad głową” bezdomnym mężczyznom, z biegiem lat przekształciła się w Centrum Charytatywno-Opiekuńcze służące kompleksową pomocą najuboższym mieszkańcom Legionowa i okolic. Obecnie w ramach Centrum funkcjonują: całodobowe schronisko, Ognisko Wychowawcze dla dzieci, Jadłodajnia na Kozłówce oraz mieszkania kontraktowe powstałe
w ramach programu wychodzenia z bezdomności polegającego na aktywizacji samego bezdomnego.
Od 1997 roku Caritas DWP prowadzi Dom Samotnej Matki w Zielonce. Jest to placówka całodobowa, będąca miejscem schronienia dla kobiet oczekujących narodzin dziecka, które spotkały się z brakiem akceptacji przez rodzinę i najbliższe środowisko. Celem przewodnim jest pomoc jak największej liczbie kobiet, umożliwienie narodzin dzieciom zagrożonym aborcją lub porzuceniem oraz zmiana postawy matki odrzucającej dziecko. Część utrzymania Domu dotuje miasto stołeczne Warszawa
oraz powiat wołomiński.
Szczególnym zainteresowaniem i opieką Caritas otacza najmłodszych. Świetlice socjoterapeutyczne oferują pomoc dla dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji emocjonalnej, społecznej
i ekonomicznej. Placówki te cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców i władz samorządowych, działają w różnych miejscach Diecezji Warszawsko-Praskiej: w Mińsku Mazowieckim, w Otwocku –Świdrze, a także w Legionowie. Działa także dla dzieci i młodzieży Alternatywny Klub w Warszawie przy ul. 11 Listopada 17/19 oraz Klub Podwórkowy przy ul. Lubelskiej 30/32.
W 1999 roku uruchomiono Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim niosące pomoc osobom niepełnosprawnym umysłowo. Obecnie uczęszcza do niej 30 podopiecznych, którzy mają
tu możliwość usprawniania podstawowych umiejętności codziennego funkcjonowania. W kolejnych latach powstały jeszcze dwa ośrodki o podobnym profilu: Katolicki Ośrodek dla Osób Specjalnej Troski w Warszawie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyminie i Mrozach.
Kolejna placówka Caritas zwana „Domem Otwartych Serc” mieści się przy ul. Tadeusza 22
w Otwocku. Została otwarta w 2002 r. jako wotum dziękczynne za 10 lat Opieki Bożej nad wszystkimi dziełami Caritas. Funkcjonuje w niej Centrum Interwencji Kryzysowej, które prowadzi Caritas DWP przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkami Pomocy Społecznej
w powiecie otwockim. „Dom Otwartych Serc” powstał z myślą o osobach z rodzin alkoholowych, doznających przemocy fizycznej i psychicznej w swoich rodzinach, pozbawionych z powyższych powodów stałego, bezpiecznego miejsca zamieszkania. Drugie Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas działa w Mińsku Mazowieckim .
Od września 2003 r. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi jedyny w Powiecie Mińskim Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla osób chorych psychicznie. Placówka daje wsparcie 30 osobom w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej, pomaga w powrocie
do normalnego uczestniczenia w życiu społecznym udzielając pomocy psychologicznej i socjalnej.
Dla osób starszych i samotnych powstały Domy Dziennego Pobytu Caritas. Otaczają one swoją opieką emerytów, rencistów, osoby samotne i schorowane. Podopieczni objęci są opieką medyczną
i rehabilitacyjną, uczestniczą w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną. Domy takie znajdują się w Mińsku Mazowieckim oraz w Warszawie-Falenicy.
W 2006 roku powstało Saskie Centrum Rodziny Caritas. Placówkę powołano z myślą o rodzinach –
w szczególności o osobach starszych i przeżywających samotność. Dom ten jest żywym pomnikiem pamięci Jana Pawła II, bowiem jego idea wpisuje się w nauczanie Ojca Świętego: „Potrzeba wyobraźni miłosierdzia aby przyjść z pomocą (…)”. Celem działania Saskiego Centrum Rodziny jest wspieranie, aktywizowanie oraz integrowanie rodzin.
Istotną częścią działalności Caritas DWP jest opieka i niesienie pomocy ludziom chorym. Zajmują
się tym Stacje Opieki Caritas, po reformie służby zdrowia noszące nazwę Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego Caritas DWP. Główne zadania Stacji to opieka medyczna i pielęgnacyjna nad chorymi z danego terenu oraz rehabilitacja. Stacje Opieki Caritas mieszczą się w Wieliszewie, w Warszawie na Pradze Płn. i Białołęce, w Zielonce, Wołominie oraz w Józefowie i Mińsku Mazowieckim, gdzie funkcjonują równocześnie jako hospicja domowe. W Rembertowie funkcjonuje przychodnia NZOZ.
Poza prowadzeniem placówek Caritas od początków swego istnienia organizuje akcje cykliczne. Jedną z największych jest Akcja Wakacyjna obejmująca swoim zasięgiem dzieci z rodzin niezamożnych
i potrzebujących z terenu całej diecezji. Kolonie organizowane są przy wielkim wkładzie ze strony wychowawców czyli nauczycieli, wolontariuszy, księży i sióstr zakonnych, bezinteresownie pracujących na turnusach kolonijnych w bardzo atrakcyjnych miejscowościach górskich
i nadmorskich.
Jałmużna Wielkopostna, podobnie jak poprzednie akcje, organizowana jest przez wszystkie Caritas diecezjalne. Caritas DWP prowadzi tę inicjatywę od 1997 roku. Jej ideą jest solidaryzowanie się
w czasie Wielkiego Postu z człowiekiem biednym, cierpiącym i głodnym. W parafiach i szkołach rozprowadzane są tekturowe skarbonki z logo Caritas. Akcja skierowana jest głównie do dzieci, aby mogły zaoszczędzone pieniądze przekazać dla ludzi najbiedniejszych. W okresach świątecznych, poza rozprowadzaniem paczek żywnościowych, Caritas DWP przygotowuje również spotkania wigilijne
i wielkanocne dla ubogich, z których korzysta w ostatnich latach ok. 1500 najbardziej potrzebujących mieszkańców Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Od 2005 roku Caritas DWP uczestniczyła w Programie PEAD a potem FEAD „ Dostarczanie żywności najuboższej ludności UE” W realizacji programu zaangażowane są Parafialne Zespoły Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, w których wolontariusze dystrybuują żywność wśród najuboższych
i potrzebujących.
Przy realizacji działań statutowych mamy wsparcie 120 wolontariuszy a przy działaniach Akcyjnych
ta liczba się zwiększa i wówczas angażuje się młodzież ze Szkolnych Kół Caritas.
Caritas DWP posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu w/w placówek, z których większość działa we współpracy z administracją publiczną. Natomiast produkty spożywcze i czystościowe pozyskuje także od darczyńców indywidualnych oraz dużych firm handlowych.
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu placówek na rzecz osób bezdomnych, ubogich, wykluczonych oraz najsłabszych, z których większość działa we współpracy z administracją publiczną. I tak rok 2019 jest 25 rokiem działalności Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na terenie Gminy Legionowo. W pierwszych latach ograniczała się ona jedynie do prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, zlokalizowanej w latach 1994-1998 przy ul. Warszawskiej, a od 1998 przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej20 i 22. Od 2002 roku, od momentu powołania do życia Legionowskiego Centrum, podejmowaliśmy szereg innych zadań, mających służyć mieszkańcom Legionowa. Noclegownia została przekształcona w całodobowe Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, w 2002 roku powstała Jadłodajnia, która przez 8 kolejnych lat wydawała posiłki najuboższym mieszkańcom miasta. W latach 2006-2008 prowadziliśmy Centrum Integracji Społecznej, w kolejnych latach również Ośrodek Interwencji Kryzysowej, mieszkania kontraktowe dla wychodzących z bezdomności, hostel socjalny, punkt informacyjno-konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej i mieszkania chronione dla wychowanków pieczy zastępczej. Głównymi adresatami naszej pracy są osoby bezdomne z terenu Gminy Legionowo (Schronisko dla bezdomnych mężczyzn), wychowankowie pieczy zastępczej (mieszkania chronione treningowe).
Data aktualizacji danych:
02.07.2019