zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
05-120 Legionowo
ul. Hetmańska 65
Adres do korespondencji:
05-120 Legionowo
ul.Hetmańska 65
Kontakt telefoniczny:
609 105 448
Status prawny organizacji:
Fundacja
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
0000472278 KRS
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Ewa Jakóbczak-Walczak
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Celem „Fundacji Gwiazdka” jest niesienie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, niedołężnym, dzieciom, młodzieży, osobom starszym, poprzez następujące działania:
1. Zbieranie informacji na temat osób chorych, niepełnosprawnych, niedołężnych, starszych, kombatantów, w celu udzielania im pomocy finansowej, rzeczowej lub rzeczowej i finansowej łącznie.
2. Wizyty i odwiedziny specjalnie przeszkolonych oraz odpowiednio przygotowanych osób (wolontariuszy) w miejscach, gdzie osoby chore przebywają czasowo lub na stałe, czyli w szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka, szkołach, szkołach szpitalnych, w lokalach prywatnych oraz domach opieki społecznej.
3. Udzielanie osobom fizycznym i instytucjom powołanym do leczenia bądź opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi, niedołężnymi, starszymi, pomocy finansowej, rzeczowej lub rzeczowej i finansowej łącznie.
4. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej instytucjom, powołanym do nauczania i opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi, niedołężnymi, starszymi, czyli szkołom specjalnym, szkołom szpitalnym i domom spokojnej starości.
5. Budowa placówek oświatowych do nauki zawodu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z lekkim upośledzeniem umysłowym oraz osób należących do mniejszości narodowych.
6. Budowa i prowadzenie placówek oświatowych w celu kształcenia na poziomie średnim i wyższym osób różnych narodowości, w szczególności osób z krajów tzw. Europy Wschodniej.
7. Budowa i prowadzenie internatów dla osób uczęszczających do placówek „Fundacji Gwiazdka”.
8. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
9. Pośrednictwo w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób przygotowanych do zawodu w placówkach „Fundacji Gwiazdka”.
10. Tworzenie miejsc pracy do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób przygotowanych do zawodu w placówkach „Fundacji Gwiazdka”.
11. Wspieranie dobroczynności, pomocy społecznej, ochrony zdrowia.
12. Budowa i prowadzenie domów spokojnej starości, domów kombatanta.
13. Zapewnianie osobom starszym godnego, spokojnego, czynnego życia, realizacji tych marzeń i aktywności, na które nie mieli czasu we wcześniejszym okresie.
14. Wspieranie rozwoju nauki, upublicznianie jej osiągnięć.
15. Przygotowywanie młodzieży do życia w warunkach wspólnoty europejskiej, z poszanowaniem odmienności narodowych, wyznaniowych, kulturowych i innych istniejących w Europie.
16. Współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi celami.
Doświadczenie:

Współpraca z JST. Fundacja Gwiazdka realizuje program współfinansowany przez Prezydenta miasta Legionowo w zakresie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej w tym chorym, ubogim bezdomnym z terenu Gminy Legionowo. Program dożywiania jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Programie 2015.

Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
1. Pozyskiwanie i gromadzenie środków na działania wymienione w paragrafie 9. 2. Pośredniczenie w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, przygotowanych do zawodu w placówkach „Fundacji Gwiazdka”. 3. Pozyskiwanie i gromadzenie środków na budowę internatu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 4. Zbieranie i pozyskiwanie środków na budowę domów spokojnej starości, domów kombatanta. 5. Propagowanie rozwoju nauki, zdobywania wiedzy przez ludzi w każdym wieku, upowszechnianie wiedzy o nowych osiągnięciach naukowych. 6. Przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa kultury, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii oraz na stypendia artystyczne. 7. Organizowanie aukcji, licytacji, innych form sprzedaży wyrobów podopiecznych „ Fundacji Gwiazdka”. 8. Przyjmowanie wszelkich darowizn pieniężnych i niepieniężnych w tym majątku ruchomego i nieruchomego od osób fizycznych, prawnych, różnych jednostek organizacyjnych. 9. Kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie żyjącym w warunkach wspólnoty europejskiej. 10. Przekazywanie środków na propagowanie odkryć naukowych, zapoznawanie osób w różnym wieku z wynikami badań naukowców, z możliwościami praktycznego ich wykorzystania. 11. Przekazywanie środków dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakupu lekarstw. 12. Przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy. 13. Propagowanie zdrowego trybu życia, nabywanie i utrzymywanie sprawności fizycznej, odpowiedniego odżywiania się. 14. Gromadzenie środków na budowę obiektów sportowych, przystosowywanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych, chorych, w tym: basenów, sal gimnastycznych, ścieżek rowerowych, kortów tenisowych, itp. 15. Gromadzenie i przekazywanie środków na organizowanie zawodów i imprez sportowych. 16. Propagowanie czynnego wypoczynku poprzez organizowanie różnych form zajęć ruchowych, np. zajęcia jogi, na basenie, gier zespołowych, gimnastyki ogólnorozwojowej, tańca, itp. 17. Organizowanie wspólnego udziału w imprezach kulturalnych, wyjść do kina, teatru, na koncert, do muzeum oraz organizowanie wyjazdów i wycieczek turystyczno-krajoznawczych. 18. Organizowanie wspólnych wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, lecznicze, inne. 19. Zarządzanie zgromadzonym majątkiem ruchomym i nieruchomym „Fundacji Gwiazdka” w celu pozyskiwania środków na realizację jej celów. 20. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 21. Do końca lutego 2016 roku w „Fundacji Gwiazdka”, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. 22. Prócz wsparcia żywnościowego, „Fundacja Gwiazdka”, realizować będzie cykliczne działania aktywizujące, poprzez pracę w ramach wolontariatu na rzecz Fundacji. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego „Fundacja Gwiazdka” objęła wsparciem żywnościowym 96 osób . Obok dystrybucji paczek, Fundacja również realizuje projekt szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów osób niepełnosprawnych.
Data aktualizacji danych:
28.09.2015