zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
ul. Piłsudskiego 3
05-120 Legionowo
Adres do korespondencji:
ul. Piłsudskiego 3
05-120 Legionowo
Kontakt telefoniczny:
606 603 880
Status prawny organizacji:
Fundacja
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
0000432348
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Agnieszka Beata Żychalak Klaudia Maria Rukszan
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:

Fundacja działa na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, kobiet, osób w wieku 50+ oraz osób z terenów wiejskich, a swoje cele realizuje poprzez:

  1. prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, szkoleniowej, doradczej, konsultacyjnej służącej poszerzaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności społecznych;
  2. podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości, wzrostu aktywności zawodowej i poziomu zatrudnienia, oraz poprawy dostępu do rynku pracy
  3. organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz świadczenie pomocy psychoterapeutycznej;
  4. prowadzenie programów i punktów informacyjno-doradczych oraz ośrodków wsparcia;
  5. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań z wykorzystaniem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych na rzecz edukacji i aktywizacji zawodowej i społecznej;
  6. organizowanie i wspieranie wolontariatu osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia oraz na wspieranie wolontariatu na rzecz tych grup;
  7. prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, szkoleniowej, doradczej, konsultacyjnej skierowanej do instytucji pomocy i integracji społecznej oraz publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, ich pracowników i wolontariuszy;
  8. organizowanie i udział w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, patriotycznych i sportowych w formie szkoleń, konferencji, seminariów, wizyt studyjnych, konkursów, kampanii i innych;

1) organizowanie czynnego wypoczynku połączonego z realizacją programów profilaktyczno-zdrowotnych, wychowawczych, terapeutycznych, integracyjnych i rehabilitacyjnych;
2) działania promujące włączanie się osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia w życie publiczne w szczególności poprzez: edukację w zakresie praw obywatelskich oraz równouprawnienia płci, kampanie oraz programy informacyjne i edukacyjne w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej, tworzenie narzędzi, w tym informatycznych, pozwalających na zwiększenie partycypacji obywatelskiej;
3) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami społecznymi i innego rodzaju w zakresie realizacji celów Fundacji;
4) opiniowanie rozwiązań prawnych związanych z przedmiotem działalności Fundacji oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami, uwagami, postulatami i monitorowanie działań administracji publicznej w tej dziedzinie;
5) współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą dla osiągania wspólnych celów statutowych, w tym członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowo zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji;
6) działalność badawczą związaną z celami statutowymi Fundacji w postaci badań ankietowych, wywiadów, opracowań i raportów;
7) działalność wydawniczą związaną z celami statutowymi Fundacji w postaci wydawania broszur i plakatów, publikowania książek, artykułów, raportów i innych publikacji oraz prowadzenie serwisów internetowych.
II Fundacja realizuje swoje cele prowadząc nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

Doświadczenie:

Fundacja Pracownia Kompetencji należy do ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Na poziomie ogólnopolskim prowadzimy w sposób ciągły szkolenia dla szkół na temat agresji i autoagresji oraz szkolenia dla PUP związane z aktywizacją zawodową i społeczną osób wykluczonych.

Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Od 2012 r. nasz dorobek projektowy jest następujący: 1. „Aktywny Senior”, ASOS - celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu 2. „Deklaracja życzliwości-Nie wykluczam!” , fundusz EOG; - projekt skierowany do uczniów i uczennic klas IV - VI SP z Legionowa. Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością oraz mowie nienawiści. 3. „Legionowianie 60+ współtworzą senioralną strategię działań Miasta”– jesteśmy partnerem w projekcie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja, którego celem jest stworzenie Senioralnej Strategii Legionowa. 4. „Nasielscy seniorzy 60+ współtworzą senioralną strategię działań Miasta” –jesteśmy partnerem w projekcie Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym Nadzieja, którego celem jest stworzenie Senioralnej Strategii Nasielska. 5. Aktywny Senior II, ASOS - celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych.
Data aktualizacji danych:
16.10.2014 r.