zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
00-061 Warszawa,
ul. Marszałkowska 140/62c
Adres do korespondencji:
00-061 Warszawa,
ul. Marszałkowska 140/62c
Kontakt telefoniczny:
(22) 8260558,721 326 336, 602 694 951
Status prawny organizacji:
Fundacja
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
0000268115
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Prezes Zarządu Fundacji - Wojciech Starzyński , Wiceprezes Zarządu Fundacji - Maria Szpilowska
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Budowa społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez uspołecznianie i demokratyzację polskich szkół i wspieranie prowadzonej na rzecz szkół działalności rodziców, Rad Rodziców i innych organizacji rodzicielskich
Doświadczenie:
1. Uchwalenie przez Sejm RP w 2007 r. przepisów wyposażających rodziców i Rady Rodziców w możliwość realnego wpływania na działalność szkół.
2. Zorganizowanie w 2007 r. międzynarodowej konferencji w W-wie n.t miejsca i roli rodziców w europejskich systemach edukacyjnych.
3. Wydanie unikalnego poradnika „Rodzice-Partnerzy i Sprzymierzeńcy” w 2011 r.
powrót
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Rok szkolny 2012/2013: 1. przygotowanie autorskiego programu na ogłoszony przez MEN nabór partnera do przeprowadzenia, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej, projektu: Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły oraz współpracę ze zwycięzcą konkursu- Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2. udział, na zaproszenie Prezesa Związku Miast Polskich i Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP, w Samorządowym Kongresie Oświaty odbywającym się 26-27 września 2012 r. pod hasłem: Żądamy lepszej oświaty, 3. uzyskanie przez Fundację „Rodzice Szkole” statusu Organizacji Pożytku Publicznego, przeprowadzenie wśród naszych sympatyków i przyjaciół szerokiej akcji na rzecz przekazania Fundacji 1 % podatku dochodowego oraz zaproponowanie, wynikającej z powyższego statusu, nowej formy pozyskiwania środków finansowych na działalność poszczególnych rad rodziców, 4. wystąpienie z wnioskiem o zwołanie specjalnego posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, poświęconego całościowemu omówieniu problematyki dotyczącej funkcjonowania rad rodziców w szkołach, w tym przestrzegania obowiązującego prawa, 5. zorganizowanie, we współpracy z władzami miast, gmin i powiatów, kilkunastu konferencji na temat lokalnej polityki oświatowej, wśród których na wyróżnienie zasługuje konferencja w Ostrołęce w wyniku której zastała przyjęta Deklaracja Ostrołęcka – dokument skierowany do wszystkich polskich samorządów terytorialnych i działających na polu oświaty organizacji obywatelskich, 5. uczestnictwo w II Kongresie Polskiej Edukacji, 6. aktywne uczestniczenie w pracach sejmowej Komisji Edukacji , Nauki i Młodzieży, 7. włączenie we współpracę z Fundacją kilkudziesięciu rad rodziców i środowisk rodzicielskich, 8. zorganizowanie przez Pełnomocników Fundacji szeregu imprez, festynów, kiermaszów oraz spotkań dla lokalnych środowisk oświatowych.
Data aktualizacji danych:
2013-07-03