zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
ul. Orląt Lwowskich 8
05-119 Legionowo
(0-22) 772 82 55
Prezes Zarządu : ks. Tomasz Chciałowski
Adres do korespondencji:
ul. Orląt Lwowskich 8
05-119 Legionowo
(0-22) 772 82 55
Kontakt telefoniczny:
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Celem Legionowskiego Stowarzyszenia "Amicus" jest działalność publiczna w zakresie:
- działalności charytatywnej,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych osób i rodzin,
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- ochorny i promocji zdrowia,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- wspierania budownictwa kościelnego i sakralnego na terenie powiatu legionowskiego.
Doświadczenie:
Stowarzyszenie działa od 1 lutego 2008 roku w zakresie:
- prowadzenie świetlicy;
- organizowanie festynów rodzinnych;
- organizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych;
- prowadzenie porad prawnych i psychologicznych;
- organizowanie zawodów sportowych;
- organizowanie pomocy osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym
i wiele innych.
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Data aktualizacji danych: