zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie

ul. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
Adres do korespondencji:
Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie

ul. Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
Kontakt telefoniczny:
22 767 96 08
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
KRS 0000079943
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Artur Andruszka - Prezes Przemysław Zawistowski - Wiceprezes
Status organizacji pożytku publicznego:
nie
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Głównymi celami i zadaniami Powiatowej Izby Gospodarczej są:

- działalność na rzecz członków Powiatowej Izby Gospodarczej,

- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

- współpraca z innymi organizacjami samorządu gospodarczego,

- współpraca z samorządem terytorialnym szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,

- integracja środowisk gospodarczych regionu i województwa,

- promocja gospodarczych walorów regionu poprzez promowanie lokalnych przedsiębiorstw,

- realizacja programów wspierania rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

- tworzenie oferty w zakresie szkoleń,

- współtworzenie korzystnych warunków edukacji i możliwości rozwoju młodzieży naszego regionu.
Doświadczenie:
Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie powstała w październiku 2001 r. staraniem lokalnych przedsiębiorców i władz samorządowych, jako organizacja samorządu gospodarczego.
Działania Powiatowej Izby Gospodarczej to przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu problemów, doradztwo oraz dostęp do bieżącej informacji gospodarczej.

W ramach swoich działań Izba oferuje:

DORADZTWO

• bezpłatne doradztwo z zakresu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania firm,
• możliwość pozyskania środków finansowych z funduszy unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, zasadach tworzenia projektów i wypełniania wniosków aplikacyjnych oraz wstępnych konsultacji projektów i wniosków,
• doradztwo biznesowe,
• prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej (prawo pracy, handlowe, administracyjne),
• doradztwo i konsulting z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

SZKOLENIA

• szkolenia (BHP, warsztaty z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje unijne, z zakresu zarządzania, certyfikatów jakości, zmian w przepisach prawnych itp.),
• udział w realizowanych przez Izbę projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz źródeł krajowych (Phare, SPO WKP, SPO RKL, PO IG, PO KL, RPO woj. mazowieckiego, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich).

INFORMACJE

• informacje o kontrahentach i zasadach współpracy,
• informacje bieżące w formie biuletynu elektronicznego i na stronie internetowej Izby,
• o targach, wystawach i misjach gospodarczych.

PROMOCJA I REKLAMA

• promocja przedsiębiorczości jako podstawy gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego,
• kontakty z setkami firm z Forum Izb Gospodarczych woj. mazowieckiego oraz Mazowieckiego Sejmiku Samorządu Gospodarczego,
• kontakty z samorządami lokalnymi,
• udział w akcjach promujących firmy zrzeszone w Izbie:
- Foldery i Informatory Gospodarcze
- Reklama na stronie internetowej Izby.
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Powiatowa Izba Gospodarcza ma duże doświadczenie w realizacji projektów na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców z terenu miasta oraz powiatu. Najważniejsze osiągnięcia Powiatowej Izby Gospodarczej to: • realizacja 7 zadań publicznych z zakresu edukacji publicznej - zadania publiczne realizowane były w latach 2007-2012. Ich celem było wyposażenie mieszkańców Legionowa oraz Gminy Wieliszew w wiedzę, która pozwoli im na skuteczne pozyskiwanie źródeł zewnętrznych na zakładanie i rozwój firm. Realizacja zadań publicznych wpierana była przez Prezydenta Miasta Legionowo oraz Wójta Gminy Wieliszew, w ramach konkursów na realizację zadań publicznych. • projekt „Legionowskie Forum Dialogu - przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Izba była Partnerem projektu. Okres realizacji sierpień 2011 - luty 2013. • projekt „Rozwój kwalifikacji językowych pracowników z terenu powiatu legionowskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry gospodarki, Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Okres realizacji maj 2009-lipiec 2010r. • projekt „Profesjonalne zarządzanie procesami innowacyjnymi w sektorze MMSP – gwarancją sukcesu firmy” realizowanyw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Izba była Partnerem projektu. Okres realizacji czerwiec 2009-maj 2011 r. • projekt „Razem dla rozwoju”, realizowany w ramach Programu PHARE 2001 – Rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Izba była Partnerem projektu, okres realizacji styczeń – wrzesień 2004 roku. • projekt „Legionowski Inkubator Przedsiębiorczości – promocja aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Legionowa”, realizowany w ramach Programu PHARE 2002 – Aktywne formy zwalczania bezrobocia. Izba była Partnerem projektu. Okres realizacji październik 2004 – listopad 2005 roku. • projekt „Ku integracji społecznej – promocja aktywności zawodowej bezrobotnych i młodzieży rozpoczynającej ścieżkę kariery zawodowej oraz szkolenie przedsiębiorców w celu stworzenia nowych miejsc pracy”, realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Okres realizacji sierpień– grudzień 2005 r. • Projekt „Aktywizacja zawodowa – pobudzenie aktywności na rynku pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych”, realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Okres realizacji listopad – grudzień 2007 r.
Data aktualizacji danych:
05.08.2013