zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
ul. Targowa 22
05-122 Legionowo
Adres do korespondencji:
ul. Targowa 22
05-122 Legionowo
Kontakt telefoniczny:
227743416
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
0000027457
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Izabela Wierzchoń, Paweł Wdowiak, Sławomir Leszczyński, Joanna Afek
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Społeczne Towarzystwo Oświatowe, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem prowadzącym w różnych formach działalność na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz edukacji dorosłych.

Art. 2. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.). Towarzystwo posiada osobowość prawną.

Art. 3. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Siedzibą władz Towarzystwa jest m. st. Warszawa.

Art. 4. Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci Kół Terenowych i Samodzielnych Kół Terenowych, zwanych dalej łącznie „Kołami”. Samodzielne Koła Terenowe posiadają osobowość prawną.

Art. 5. Towarzystwo może używać odznak według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

Art. 5a. 30 listopada każdego roku, w dniu rocznicy utworzenia Towarzystwa, jest obchodzone Święto Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Święto jest dniem szczególnie uroczystym dla wszystkich pracowników szkół i placówek, uczęszczających do nich uczniów, wychowanków i studentów oraz dla ich rodziców i rodzin.

Art. 6. Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.


Rozdział II

Cele i formy działania

Art. 7. Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

Art. 8. 1. Dla realizacji tego celu Towarzystwo:

1) zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz szkoły wyższe, zwane dalej „szkołami”;

2) inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;

3) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu Towarzystwa;

3a) propaguje wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych wiedzę o Unii Europejskiej;

3b) uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską;

4) inspiruje i organizuje szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania;

5) prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego nowych form;

6) tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania;

7) podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej;

7a) organizuje zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne, a także prowadzi działalność na rzecz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;

7b) podejmuje działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną);

7c) podejmuje działania w zakresie edukacji włączającej dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną;

7d) podejmuje działania na rzecz promowania dialogu i współpracy międzypokoleniowej osób młodych i starszych, a także w zakresie edukacji i aktywności społecznej osób starszych;

8) prowadzi działalność wydawniczą;

9) może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone będą na wspieranie statutowej działalności Towarzystwa;

10) zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty i wychowania;

11) ozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych.

2. Szkoły prowadzone przez Towarzystwo są zarządzane przy bezpośrednim udziale ich organów społecznych.

Art. 8a. Działalność określona w art. 8 ust. 1, z wyjątkiem pkt 9, może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
Doświadczenie:
Od 1990 roku stowarzyszenie jest organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie.
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Osiągnięcia i inicjatywy SKT nr 132 STO są związane z działalnością Szkoły STO.
Data aktualizacji danych:
25. 04.2019