zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Lista organizacji

Adres siedziby:
ul.Piłsudskiego 3 05 -120 Legionowo
Adres do korespondencji:
ul.Wyzwolenia 31 05-140 Serock
Kontakt telefoniczny:
Status prawny organizacji:
Stowarzyszenie zarejestrowane
Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym lub Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonych przez Starostę Legionowskiego:
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania organizacji:
Status organizacji pożytku publicznego:
tak
Informacje o zakresie statusowych działań organizacji:
Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców, opiekunów oraz innych odpowiedzialnych za nie osób.Tożsamość Towarzystwa kształtowana jest w oparciu o zasady:

· równości szans wszystkich dzieci do wychowania w rodzinie, dostępu do nauki, opieki zdrowotnej, dóbr kultury, zdobyczy techniki, rozwoju perspektyw życiowych dziecka,

· sprawiedliwego, równego traktowania, poszanowania podmiotowości i godności dziecka,

· tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, jego pracy i poglądów,

· integracji, solidarności i ochrony praw pokrzywdzonych i dyskryminowanych,

· działalności humanitarnej, charytatywnej, wzajemnej pomocy, pracy społecznej i wolontariatu.
Doświadczenie:
prowadzimy świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych demoralizacją
Informacje o osiągnięciach i ciekawych inicjatywach organizacji:
Data aktualizacji danych: