zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

XX sesja Rady Miasta Legionowo

Data dodania: 16 kwietnia 2004
Cofnij
28 kwietnia 2004 r. o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3 odbędzie się XX sesja Rady Miasta Legionowo.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5.Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
7.Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w dniach 12.03 – 10.04.2003 r. w celu zbadania legalności działań podjętych przez Prezydenta Miasta w zakresie zmian w składzie Zarządu oraz Rady Nadzorczej PEC „Legionowo” Sp. z o.o.
8.Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o wynikach przeprowadzonej kontroli w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Legionowie oraz sposobu dalszego funkcjonowania Zakładu.
9.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Legionowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2003 rok:
a)odczytanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Legionowo,
b)odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, dotyczącej sprawozdania Prezydenta Miasta Legionowo z wykonania budżetu,
d)odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Legionowo ,
e)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Legionowo,
f)dyskusja, rozpatrywanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Legionowo.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Legionowo na 2004 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/223/2004 Rady Miasta Legionowo z dnia 11 lutego 2004 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2004 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w prowadzonych przez Gminę Przedszkolach Miejskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania sportowcom stypendiów sportowych i nagród finansowych.
15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Legionowskiego Programu Promocji Zdrowia na 2004 rok.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż działki gruntu położonej w Legionowie przy ul. Aleksandra Wilcza 27.
17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo oraz zmiany uchwały.
18.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Pragi, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/182/2003 z dnia 15 października 2003 roku Rady Miasta Legionowo w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Miasta Legionowo.
20.Wolne wnioski.
21.Zamknięcie obrad.