zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Rozstrzygnięcie otwartego III konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Data dodania: 21 czerwca 2016

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 15 ust.2 h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239 i poz. 395), w związku z §19 ust. 13 załącznika do uchwały Nr XIII/152//2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządza się co następuje:

Cofnij

§ 1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku poprzez przyznanie dotacji:

1) Towarzystwo Przyjaciół Legionowa w wysokości 10.750,00 zł na zadanie: „Wydawanie IX tomu Rocznika
Legionowskiego, publikacji książkowej o tematyce lokalnej, służącej budowaniu tożsamości lokalnej"

2) FUNDACJA NOWOCZESNY KONIN w wysokości 4.600,00 zł na zadanie "Znam zabytki mojej gminy"

3) Legionowskie Stowarzyszenie na rzecz Kultury VIVA LARTE w wysokości 9.400,00 zł na zadanie "III
Przegląd pieśni patriotycznej VIVA POLONIA"

4) STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM NADZIEJA w wysokości 2.450,00 zł na zadanie
"Informator Legionowskich seniorów"

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Legionowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.