zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 r. zadania publicznego pn.: "Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem" oraz nabór komisji

Data dodania: 24 czerwca 2016

Zarządzenie Nr 128/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 r. zadania publicznego pn.: "Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem".

Cofnij

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 ze zm.i)), w związku z § 16 pkt 2 lit. e załącznika do uchwały XIII/152/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2016 r. zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem".

2. Treść ogłoszenia określa załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Legionowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

iZmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.395.


OTWARTY NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239), w związku z ogłoszeniem II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2016 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: “Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem”.

ogłasza się

dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie), otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych ww. zakresie.

Zgłoszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno zawierać następujące informacje:

- nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu,

- imię i nazwisko kandydata,

- telefon kontaktowy kandydata,

- podpis przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania organizacji lub podmiotu,

- adnotację „dotyczy Komisji Konkursowej w związku z II otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji w 2016 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: “Działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem”.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do 20 lipca 2016 r.: pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 w poniedziałki w godzinach: 8.00 – 18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdrowie2@um.legionowo.pl.

Przewidywany termin obrad Komisji Konkursowej – 2 sierpnia 2016 r., w Urzędzie Miasta Legionowo.

Osoba do kontaktu: Piotr Śliwiński tel. 22 766 40 91.

  PREZYDENT MIASTA

mgr Roman Smogorzewski