zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Legionowo za rok 2017

Data dodania: 24 kwietnia 2018

W 2017 roku odebrano z terenu Legionowa 17 916 ton odpadów, w tym prawie jedną trzecią - 33% z nich zebrano w sposób selektywny. Do recyklingu trafiło między innymi: 1966 ton zmieszanych odpadów opakowaniowych, 285 ton tworzyw sztucznych, 327 ton papieru, 176 ton metali oraz 252 tony szkła. W ramach Systemu Gospodarki Odpadami odebrano z terenu miasta 16 114 ton odpadów. Odebrane odpady nie zostały przekazane na składowisko, tylko zostały zagospodarowane w specjalistycznych instalacjach. Dzięki pojemnikom rozstawionym w legionowskich aptekach zebrano ponad 3 tony przeterminowanych i niepotrzebnych leków. W urzędach, szkołach i przedszkolach z kolei zbierano zużyte baterie – w roku 2017 zebrano ich ponad 5 ton.

Cofnij

System Gospodarki Odpadami w Legionowie w pierwszym półroczu 2017 roku był obsługiwany przez MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. k. W drugim półroczu były to firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. oraz konsorcjum EKO MAX RECYKLING Sp. z o.o., MS-EKO Sp. z o.o. i PUK SERWIS Sp. z o.o.

Roczne koszty poniesione przez Gminę Miejską Legionowo w związku z odbieraniem, odzyskiem recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły 6 898 214,43 zł.

Przy ul. Olszankowej 36 w Legionowie funkcjonuje Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zostały określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone z terenu Legionowa przekazywane były w roku 2017 do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

  • Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa (zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych);

  • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych oraz kompostownia kontenerowa frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych, ul. Wólczyńska 249, Warszawa;

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa: ul. Kampinoska 1, Warszawa, instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i kompostownia; ul. Zabraniecka 2, Warszawa, spalarnia odpadów w komunalnych powiązana z sortownią odpadów zmieszanych i kompostownią odpadów zmieszanych;

  • Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin, kompostownia, Stare Lipy, Al. Niepodległości 253, 05-200 Wołomin;

  • PN-WMS Sp. z o.o. Międzyleś 1, 05-326 Poświętne, kompostownia.

Pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania w ilości 116 Mg powstałe z odebranych z Legionowa odpadów przeznaczone do składowania zostały przekazane na składowiska:

  • Składowisko odpadów w miejscowości Otwock Świerk gmina Otwock SATER Otwock Sp. z o.o., Amest Otwock Sp. z o.o.;

  • Składowisko odpadów NOVAGO Sp. z o.o., Zakład Przetwarzania Odpadów Uniszki Cegielnia 32A, 06-513 Wieczfnia Kościelna.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2017 w Gminie Miejskiej Legionowo osiągnięto następujące poziomy:

  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania: 0,07 % (dopuszczalny przez przepisy prawa poziom w roku 2017 to maksimum 45%);

  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 31,42 % (wymagany przepisami prawa poziom w roku 2017 to minimum 20 %);

  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 77,56% (wymagany przepisami prawa poziom w roku 2017 to minimum 45 %).

W roku 2017 liczba faktycznie zamieszkujących osób objętych Systemem Gospodarki Odpadami wyniosła 48 560 osób. Kontrole Straży Miejskiej w Legionowie nie wykazały właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz na odbieranie odpadów komunalnych, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.

Na wykresach nr 1 oraz nr 2 przedstawiono ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy w ramach Systemu Gospodarki Odpadami oraz ilość całkowitą odebraną od właścicieli nieruchomości łącznie - w ramach systemu oraz na podstawie indywidualnych umów.

Wykres nr 1

Wykres nr 2

Od czasu wprowadzenia systemu sukcesywnie rośnie ilość odbieranych od mieszkańców surowców wtórnych. Na wykresie nr 3 przedstawione są ilości odebranych z terenu gminy odpadów w latach 2014 - 2017. Obserwuje się w tym czasie wyraźny i ciągły wzrost ilości odpadów selektywnie zbieranych przy jednoczesnym spadku ilości odpadów zmieszanych. Wzrasta również ilość przeterminowanych i niepotrzebnych leków zebranych przez Gminę w legionowskich aptekach (wykres nr 4).

Wykres nr 3

Wykres nr 4