zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

II sesja Rady Miasta Legionowo

Rada Miasta
05 grudnia 2018
Ratusz, sala konferencyjna
11:30

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję II sesję Rady Miasta Legionowo 5 grudnia 2018 r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 – 2023.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Jerzego Siwińskiego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku I.G. z 14 listopada 2018 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Legionowo.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo.
12. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
13. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 9, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawcy.

Agnieszka Przybysz - z-ca naczelnika Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej