zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

III sesja Rady Miasta Legionowo

28 grudnia 2018
sala konferencyjna, Urząd Miasta
00:00
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Miasta Legionowo 28 grudnia 2018 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 – 2023.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na rzecz użytkownika wieczystego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, o powierzchni 39,5 m2 znajdującego się na II piętrze w budynku Ratusza przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Mieszka I.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż działek gruntu położonych w Legionowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania części skargi współwłaścicieli działki nr 1/70 z obrębu 63 w Legionowie z 6 września 2018 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.
 15. Raport z działań dotyczących przeciwdziałania narkomanii realizowanych w ramach Legionowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
 16. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.
 17. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 18. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański