zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

IV sesja Rady Miasta Legionowo

Komisja
23 stycznia 2019
Ratusz, sala konferencyjna
09:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Miasta Legionowo 23 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miasta Legionowo na początku kadencji.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 – 2023.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
c) odczytanie opinii i wniosków Komisji Rady Miasta Legionowo,
d) przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta Legionowo do wniosków Komisji Rady Miasta Legionowo,
e) przedstawienie autopoprawek Prezydenta Miasta Legionowo ujętych w projekcie uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo na 2019 rok.
12. Plany pracy stałych Komisji Rady Miasta Legionowo na 2019 rok.
13. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
14. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański