zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

IX sesja Rady Miasta Legionowo

Rada Miasta
26 czerwca 2019
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję IX sesję Rady Miasta Legionowo 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Legionowo wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2018 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 – 2023.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do KZB Legionowo Sp. z o.o.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Miasta Legionowo.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo dla szkół niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie na własność Gminy Miejskiej Legionowo udziału w zabudowanej nieruchomości, położonej w Legionowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Zbigniewa Herberta w Legionowie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku A.P. z 29 maja 2019 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
18. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.
19. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
20. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 16, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawcy.

Agnieszka Przybysz - z-ca naczelnika Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej