zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Logo BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne w Gminie Miejskiej Legionowo, w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Data dodania: 28 czerwca 2017

ZARZĄDZENIE NR 221/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo, w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 

Cofnij

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.1), w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.2) oraz w związku z § 2 ust.4 pkt 3 oraz § 5 ust. 2 uchwały Nr XXIX/385/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Legionowo (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz.3288) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w Gminie Miejskiej Legionowo o zasięgu gminnym, w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 2. Konsultacje prowadzone będą w Legionowie w terminie od 1 lipca 2017 r. do 12 września 2017 r.

§ 3. Konsultacje przeprowadzone będą drogą elektroniczną w formie przesyłanych opinii i wniosków do projektu programu na adres email: ngo@um.legionowo.pl oraz otwartego spotkania Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, które się odbędzie w dniu 12 września 2017 r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie.

§ 4. 1. Opinie i wnioski do projektu programu, które wpłyną drogą elektroniczną do dnia 10 września 2017 r. oraz podczas otwartego spotkania Prezydenta Miasta Legionowo z mieszkańcami w dniu 12 września 2017 r. podlegają zaopiniowaniu przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie, która przekaże swą opinię Prezydentowi Miasta Legionowo.

2. O zasadności przyjęcia wniosków ostatecznie decyduje Prezydent Miasta Legionowo.

3. Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie www.legionowo.pl w terminie do 31 października 2017 r.

4. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport z przebiegu konsultacji, który zostanie zamieszczony na stronie www.legionowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępniony w siedzibie Urzędu Miasta Legionowo w terminie do 31 października 2017 r.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Legionowo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 221/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 czerwca 2017 r.


Harmonogram prac nad projektem programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalaność pożytku publicznego

1. Zebranie propozycji, które zostaną wpisane do Programu współpracy Gminy Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie spraw nadzorowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Legionowo do 30 czerwca 2017 r.

2. Sugestie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego dot. propozycji zadań do 31 lipca 2017 r.

3. Zgłaszanie wniosków od organizacji pozarządowych - przyjmowanie propozycji w formie pisemnej do 10 września 2017 r.

4. Otwarte spotkanie z Prezydentem Miasta Legionowo w Ratuszu w dniu 12 września 2017 r. godz. 18.00.

5. Spotkanie Zespołu Roboczego i analiza zebranych uwag do 30 września 2017 r.

6. Raport z przebiegu konsultacji – dostępny w na stronie: www.legionowo.pl, BIP, w siedzibie Urzędu – do 31 października 2017 r.

7. Opinia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego do 31 października 2017 r.

8. Opinia Komisji Rady Miasta Legionowo – październik/listopad 2017 r.

9. Planowane przyjęcie Programu - 29 listopada 2017 r.

10. Opublikowanie wersji ostatecznej na stronie www.legionowo.pl – 30 listopada 2017 r.