zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Od 2020 r. - oferty w trybie 19a - pozakonkursowym - również w sytemie Wtkac.pl

Data dodania: 06 grudnia 2019
Grafika informująca o możliwościach systemu witkac.pl

Prezydent Miasta Legionowo, na podstawie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, której wzór określony został w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055) może zlecić, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i na warunkach określonych w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) spełniającego łącznie następujące warunki:

Cofnij

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 złotych,

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zadanie przeznaczone jest dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo.

Przygotowanie oferty w trybie art. 19a ustawy odbywa się w systemie Witkac.pl

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w wersji papierowej wraz z edytowalną wersją elektroniczną.