zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

Ogłoszenie o naborze wniosków

Data dodania: 04 sierpnia 2017

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Legionowo w 2017 r. w dziedzienie piłka nożna, piłka ręczna i piłka siatkowa

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/448/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia warunków oraz wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Legionowo (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 7460 z późn. zm.1),

PREZYDENT MIASTA LEGIONOWO

ogłasza

nabór wniosków o dotacje z budżetu Gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku w dziedzinie piłka ręczna

 1. Dotację celową z budżetu Gminy Miejskiej Legionowo może otrzymać klub sportowy działający na terenie Legionowa i nieprowadzący działalności w celu osiągnięcia zysku.

 2. Warunkiem umożliwiającym ubieganie się klubu sportowego o dotację z budżetu Gminy jest zrzeszenie w klubie zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym.

 3. Rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić nie wcześniej niż 16 sierpnia 2017 r., a zakończenie nie później niż 31 grudnia 2017 r.

 4. Na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu proponuje się przeznaczyć z budżetu Gminy Miejskiej Legionowo w 2017 r. środki finansowe w wysokości: 194 500,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).

Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wysokości w/w kwoty.

 1. Wniosek o dotację składa się na druku formularza, którego wzór został określony
  w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 208/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.

 2. Wymagane załączniki do wniosku:

 • aktualny wypis z rejestru klubu/stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze,

 • statut klubu/stowarzyszenia,

 • oświadczenia lub zaświadczenia o niezaleganiu klubu/stowarzyszenia z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Gminy Miejskiej Legionowo i jej jednostek organizacyjnych. W przypadku złożenia oświadczeń zaświadczenia należy złożyć nie później niż do 15 września 2017 r.,

 • sprawozdanie finansowe za rok poprzedni (2016),

 • oświadczenie o prowadzeniu wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej.

Załączniki do wniosku mogą być w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, podpisane przez uprawnione przez Zarząd osoby (zgodnie ze statutem i KRS lub innym rejestrem).

 1. Druk wniosku o dotacje jest dostępny w Arenie Legionowo, ul. Chrobrego 50B oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.legionowo.pl - „Wnioski
  o dotacje”.

 2. Realizacja dotowanego przedsięwzięcia odbędzie się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Legionowo a dotowanym klubem, w której zostanie określony termin obowiązywania umowy oraz warunki i wszelkie zobowiązania obu stron związane z realizacją dotowanego zadania. Dotowany klub zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania
  z wydatkowania otrzymanych oraz własnych środków finansowych zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

 3. Dotacja celowa ze środków publicznych może być przyznana klubowi do wysokości 70% całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

 4. Jako koszty kwalifikowane, finansowane z dotacji oraz ze środków własnych podlegające rozliczeniu będą traktowane tylko te, które zostaną poniesione przez klub/stowarzyszenie wyłącznie w okresie obowiązywania umowy. Koszty poniesione przez klub/stowarzyszenie
  w okresie poprzedzającym podpisanie umowy nie będą uwzględniane w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia.

 5. Ze środków dotacji nie można sfinansować:

a) transferów zawodnika z innego klubu,

b) zapłat kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub lub zawodnika tego klubu,

c) zobowiązań klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub kosztów obsługi zadłużenia,

d) remontów lub modernizacji obiektów i urządzeń służących zawodnikom klubu do uprawiania sportu,

e) zobowiązań klubu z tytułu wszelkich zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu i jego jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów publicznych,

f) podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). W przypadku kiedy Dotowany nie ma możliwości odzyskania podatku VAT wszelkie koszty jakie zostały wskazane w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy są kosztami brutto.

 1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć: w zamkniętej kopercie, osobiście
  w Biurze Obsługi Klienta: Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo w poniedziałki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Legionowo) na adres:

Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2017 r. do godziny 10.00 z adnotacją na kopercie:

Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo -Nabór wniosków na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu”. „nie otwierać przed upływem terminu składania wniosków”. Na kopercie należy umieścić: pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres, tytuł zadania, nazwa (pieczęć) klubu składającego wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków klubów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy na realizację w 2017 r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu zostanie powołana przez Prezydenta Miasta Komisja w drodze Zarządzenia.

 2. Złożone wnioski przed ich rozpatrzeniem przez Komisję będą weryfikowali pod względem formalnym (zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu) pracownicy komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Legionowo – Arena Legionowo. Wnioski niekompletne i niezawierające wymaganych danych oraz załączników zostaną zwrócone Wnioskodawcy do uzupełnienia
  w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 3. Wnioski nieuzupełnione w w/w terminie nie będą rozpatrzone przez Komisję.

 4. Rozpatrując wnioski Komisja dokona ich oceny pod względem formalnym oraz merytorycznym
  w oparciu o kartę oceny wniosku.

 5. Decyzję w sprawie przyznania klubowi dotacji, bądź odmowy jej przyznania podejmuje Prezydent Miasta.

 6. Komisja rozpatrzy złożone wnioski w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

 7. Wzór karty oceny wniosku oraz sprawozdania częściowego/końcowego z wydatkowania otrzymanych oraz własnych środków finansowych zostały określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 208/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.

 8. Złożenie przez klub/stowarzyszenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

 9. Wykaz klubów, którym przyznano oraz nie przyznano dotacji zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legionowo oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta www.bip.legionowo.pl - „Wnioski o dotacje”.

 10. Wnioski niespełniające wymagań, o których mowa w pkt 12 nie będą rozpatrywane.

1Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2016 r. poz. 10769, z 2017 r. poz.4339.

 

Wersja doc

 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

GODZINY OTWARCIA:
pon 8:00 - 18:00
wt - pt 8:00 - 16:00

NUMER KONTA:
Getin Noble Bank S.A.
44 1560 0013 2380 6993 5000 0001

ADRES E-MAILOWY:
kancelaria@um.Legionowo.pl

SEKRETARIAT:
tel.: (22) 774 20 31, (22) 766 40 00
fax: (22) 774 02 32
tel. dla niepełnosprawnych:
(22) 766 40 03

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA EPUAP:
/UMLegionowo/skrytka

Miejska Biblioteka Publiczna w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejSystem Gospodarki Odpadami w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStraż Miejska w LegionowieKZB LegionowoPECPWK LegionowoStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowiePowiatowy Urząd Pracy w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa