zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta

25 stycznia 2021
on-line
16:30

Najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta odbędzie się 25 stycznia 2021 r. o godz. 16:30. Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

W porządku posiedzenia:

  1. Zapoznanie z bieżącą działalnością oraz planami rozwoju Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o.
  2. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2021-2024.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo położonej w Legionowie przy ulicy Bałtyckiej, osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
  5. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, osobom, które korzystały z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
  6. Rozpatrzenie wniosku M. S. z 10 grudnia 2020 r., uzupełnionego pismem z 12 stycznia 2021 r., dotyczącego pozbawienia lasu charakteru ochronnego na działce przy ul. Daliowej (sprawa przekazana do rozpatrzenia przez komisję, zgodnie z decyzją Rady Miasta Legionowo podjętą podczas XXIV sesji 23 grudnia 2020 r.).
  7. Sprawozdanie z pracy komisji za 2020 rok.
  8. Sprawy wniesione.
  9. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Piętka


W porządku obrad, w pkt. 6, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawczyni.

Małgorzata Dziewiecka - główny specjalista w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

Grafika wyróżniająca z napisem - Rada Miasta