zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

Praca: Pomoc administracyjna (biurowa) - Szkoła Podstawowa nr 1 w Legionowie

Data dodania: 09 lutego 2018
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie<br /> ul. Zakopiańska 4, 05-120 Legionowo

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie poszukuje pracownika na umowę na zastępstwo.

Nazwa i adres jednostki:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie
ul. Zakopiańska 4, 05-120 Legionowo

Stanowisko pracy:
Pomoc administracyjna (biurowa) – jedno stanowisko, pełny wymiar czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Wpisywanie i rejestrowanie faktur VAT.
 • Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów.
 • Wystawianie faktur VAT dotyczących sprzedaży obiadów.
 • Zbieranie środków pieniężnych za obiady.
 • Egzekwowanie nieterminowych wpłat, naliczanie odsetek.
 • Sporządzanie zestawień wpłat do raportu dziennego z kasy fiskalnej.
 • Sporządzanie deklaracji VAT 7.
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych (faktury, wyciągi bankowe, raporty kasowe itp.) w katalogu wydzielony rachunek bankowy.
 • Sporządzanie zestawień:- obrotów i sald;- dochodów i wydatków w wyżej wymienionych katalogach.
 • Uzgadnianie na kontach kosztów i wydatków, dochodów i przychodów oraz stanu magazynowego.
 • Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej szkoły.
 • Pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Archiwizowanie spraw wynikających ze swojego zakresu obowiązków.
 • Odpowiadanie za prawidłowe i zgodne z instrukcją prowadzenie pełnej dokumentacji, terminowe załatwianie bieżących spraw i zabezpieczanie przed zaginięciem bądź zniszczeniem pism i dokumentów księgowych.
 • Zapewnienie właściwego zabezpieczenia środków pieniężnych.
 • Zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • Stosowanie ustawy o finansach publicznych.
 • Dokonywanie operacji gotówkowych (wpłat gotówki do banku i przyjmowania wpłat do kasy oraz dokonywania wypłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez upoważnione osoby pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty.
 • Przestrzeganie zarządzenia o pogotowiu kasowym i odprowadzanie nadwyżek do banku na koniec dnia pracy.Właściwego przechowywania i zabezpieczania gotówki.
 • Wpisywanie wszystkich operacji kasowych do raportów kasowych.
 • Niezwłocznego zawiadamiania dyrektora szkoły i głównego księgowego o brakach gotówki lub powiadomienie o włamaniu do kasy.
 • Przestrzeganie wewnętrznych wytycznych o gospodarce kasowej ujętych w instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
 • Wykonywanie innych czynności oraz poleceń dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

Wymagania niezbędne od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe w zakresie finansów lub średnie ekonomiczne,
 • doświadczenie zawodowe związane z w/w stanowiskiem – staż minimum 2 lata,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 • znajomość przepisów dotyczących ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe oraz znajomość przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe.
 • Mile widziana znajomość przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office) i urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
 • dobra znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu jednostki organizacyjnej samorządu gminy,
 • dobra umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz i zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • sumienność,
 • rzetelność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz życiorys - curriculum vitae, zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922),
 • oryginał kwestionariusza osobowego, wg. wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,kserokopia dowodu osobistego (poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie świadectw pracy, jeśli takie posiada (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie kandydata o stażu pracy w przypadku trwającego stosunku pracy,kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • ,oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i że korzysta z pełni praw publicznych,oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Umowa na zastępstwo” w Szkole Podstawowej nr 1 w Legionowie - SP1.K.110.1.2018” należy składać osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie w sekretariacie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zakopiańska 4, 05-120 Legionowo

Termin składania dokumentów upływa 19 lutego 2018 roku o godz. 15.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do Szkoły Podstawowej nr 1.Dokumenty, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty osób niezakwalifikowanych oraz otrzymane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie – www.zs1.legionowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Legionowie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Legionowie
mgr Ewa Jabłońska

 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

GODZINY OTWARCIA:
pon 08:00-18:00
wt-pt 08:00-16:00

NUMER KONTA:
Santander Bank Polska SA
96 1090 1841 0000 0001 4147 9243

ADRES E-MAILOWY:
kancelaria@um.Legionowo.pl

SEKRETARIAT:
tel.: +48 22 774 20 31, +48 22 766 40 00
fax: (22) 774 02 32
telefon dla niepełnosprawnych:
+48 22 766 40 03

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA EPUAP:
/UMLegionowo/skrytka

KZB LegionowoPECPWK LegionowoStraż Miejska w LegionowieMiejska Biblioteka Publiczna w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejPowiatowy Urząd Pracy w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – WarszawaSystem Gospodarki Odpadami w Legionowie