zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Data dodania: 30 czerwca 2020
PLakat do spisu powszechnego. Tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na dziesięć lat

Prezydent Miasta Legionowo – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. , który przeprowadzony będzie w terminie od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r. na terenie Gminy Miejskiej Legionowo

Cofnij

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4, art. 20 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku, (Dz. U. 2019 poz, 1728) podaję do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku, na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, który przeprowadzony będzie w terminie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020r.

Spis metodą wywiad bezpośredni przeprowadzany przez rachmistrzów terenowych będzie realizowany od 1 października 2020 r. do 30 listopada 2020r.

W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich rachmistrze terenowi będą ewentualnie realizować wywiady telefoniczne.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełnić następujące warunki:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Miejskiej Legionowo
 3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ponadto kandydaci powinni być osobami komunikatywnymi, posiadać umiejętność taktownego i efektywnego przekonywania do uczestnictwa w danej formie spisu, odpowiedzialnymi, dyspozycyjnymi w danym czasie, posiadać znajomość obsługi komputera oraz predyspozycje do nauki i obsługi urządzeń mobilnych z wykorzystaniem których będą dokonywane bezpośrednie wywiady metodą CAPI.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

 1. Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie zakończone egzaminem, o których mowa w art. 20 ust. 5,6,7,8,9,10, art. 21 ust. 1 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. - które będą przeprowadzone w terminie pomiędzy 03.08.2020-11.09.2020. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu.
 2. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który przekazywany jest kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje.
 3. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, na podstawie umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Warszawie - Zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego. Rachmistrz terenowy otrzymuje wynagrodzenie o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2, ust. 4 powołanej powyżej ustawy (tj. ustalone jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego).

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 8 lipca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY dla celów weryfikacji spełnienia warunków wymaganych od kandydata:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

 • imienia i nazwiska
 • adresu zamieszkania
 • telefonu
 • adresu e-mail

2)  oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe., składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

3) oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, Biuro Obsługi Klienta (parter) godziny pracy Urzędu Miasta poniedziałek-piątek 8:00-16:00.

Wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: Gminne Biuro Spisowe - Nabór na rachmistrza spisowego”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące powszechnego spisu rolnego w 2020 roku można uzyskać na stronie www.stat.gov.pl.

Informacje dotyczące niniejszego naboru można uzyskać pod numerem telefonu Gminne Biuro Spisowe – Urząd Miasta Legionowo 22 766 40 53, 22 766 40 94