zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Raport z konsultacji społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023

Data dodania: 08 sierpnia 2018
Program rewitalizacji

W dniach od 19 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. na podstawie zarządzenia nr 256/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 18 lipca 2018 odbyły się konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023. Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Legionowo we współpracy z Zespołem ds. Rewitalizacji.

Cofnij

Konsultacjom towarzyszyła akcja informacyjna prowadzona na stronie www.legionowo.pl, w ramach której ukazały się:

  • informacja z dnia 18 lipca o rozpoczęciu konsultacji społecznych, możliwości składania propozycji do aktualizacji dokumentu za pomocą karty przedsięwzięć oraz o spotkaniu konsultacyjnym w ramach posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji dnia 31 lipca o godz. 13.00 (informacja zamieszczona na głównej stronie miasta, w komunikatach i w zakładce „rewitalizacja”),

  • informacja Przewodniczącego Zespołu ds. Rewitalizacji z dnia 24 lipca o VI posiedzeniu Zespołu wraz z porządkiem obrad oraz zaproszeniem na posiedzenie (informacja zamieszczona w komunikatach i w zakładce „rewitalizacja”),

  • informacja z dnia 26 lipca przypominająca o konsultacjach oraz informująca o planowanym do dodania do Lokalnego Programu Rewitalizacji projekcie dotyczącym willi Kozłówka (informacja zamieszczona na głównej stronie miasta, w komunikatach i w zakładce „rewitalizacja”).

Informacja o konsultacja zamieszczona została również na fanpage’u Miasta Legionowo na facebook’u (18 lipca) oraz na plakatach umiejscowionych w Urzędzie Miasta i jego pobliżu (atrium, dziedziniec przed budynkiem oraz witryna przy ul. Sowińskiego). Informacje o konsultacjach przekazane zostały także członkom Zespołu ds. Rewitalizacji, których zadaniem jest informowanie społeczności lokalnej o procesie rewitalizacji.

W ramach konsultacji mieszkańcy mieli możliwość składania propozycji do aktualizacji dokumentu za pomocą karty przedsięwzięć, która stanowiła załącznik do zarządzenia nr 256/2018 Prezydenta Miasta Legionowo (kartę można było składać w Biurze Obsługi Klienta UM Legionowo lub na adres e-mail konsultacje@um.legionowo.pl). Mieszkańcy mieli ponadto możliwość składania uwag do propozycji projektu rewitalizacji willi Kozłówka za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres konsultacje@um.legionowo.pl.

W formie karty przedsięwzięć wpłynęła jedna propozycja (skan na adres e-mail konsultacje@um.legionowo.pl, dnia 23 lipca):

Nazwa projektu: Rewitalizacja III Parceli.

Lokalizacja: Al. Róż – pobliski las.

Cel: Integracja i zachęcenie mieszkańców oraz dzieci do aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Zakres działań: Zagospodarowanie terenu leśnego m.in. postawienie koszy na śmieci, wyznaczenie nartoszlaków, ustawienie ławek z daszkiem, stojaków na rowery.

Budżet: 50 000 zł.

Okres realizacji: 2019-2020.

Dołączona do projektu mapa (drogą e-mailową 30 lipca) wskazała jego lokalizację poza granicą Gminy Miejskiej Legionowo, na terenie Gminy Wieliszew. Z powodu braku możliwości realizacji zadania poza obszarem miasta, zweryfikowana została możliwość realizacji wnioskowanego projektu na obszarze rewitalizacji w pobliżu Alei Róż, na terenie Legionowa. W wyniku analizy stwierdzono brak możliwości realizacji projektu ze względu na obowiązujące zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, które przewidują na przedmiotowych terenach zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W związku z powyższym propozycja projektu nie może zostać wpisana do zaktualizowanego Programu.

Podsumowanie konsultacji stanowiło spotkanie zorganizowane w ramach VI posiedzenia Zespołu ds. Rewitalizacji (31 lipca godz. 13.00 w sali konferencyjnej UM Legionowo), podczas którego zaprezentowane zostały proponowane zmiany do Programu.

W trakcie spotkania konsultacyjnego, obecni na posiedzeniu zgłaszali uwagi dotyczące propozycji projektu rewitalizacji willi Kozłówka:

Lp.

Treść uwagi

Uwzględnienie uwagi wraz z uzasadnieniem

1.

Prośba o nienadbudowywanie budynku willi.

Uwaga została przyjęta. Konkretne rozwiązania techniczne i budowlane uzgadniane będą na etapie realizacji projektu. Na etapie wpisania projektu do LPR stosuje się wyższy poziom ogólności zapisów.

2.

Prośba o zagospodarowanie piwnic willi.

Uwaga została przyjęta. Konkretne rozwiązania techniczne i budowlane uzgadniane będą na etapie realizacji projektu. Na etapie wpisania projektu do LPR stosuje się wyższy poziom ogólności zapisów.

3.

Prośba o włączenie do projektu budki dróżnika – najstarszego legionowskiego budynku.

Ze względu na spodziewany długi termin formalnego uzgodnienia z właścicielem gruntu pod budynkiem – PKP PLK, zdecydowano o ewentualnym włączeniu budynku do LPR przy następnej aktualizacji. Zobowiązano się do podjęcia rozmów ws. budynku z PKP PLK.

4.

Prośba o zwiększenie wskaźnika dot. zrewitalizowanej powierzchni z 500 m kw. do całej powierzchni działki.

Uwaga została uwzględniona w zapisach LPR. Jako wartość wskaźnika wpisano 14 221 m kw.

 

Zastępca

Prezydenta Miasta

Marek Pawlak