zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

VI sesja Rady Miasta Legionowo

Rada Miasta
18 marca 2019
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję VI sesję Rady Miasta Legionowo 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 – 2023.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legionowie przy ul. Jana Pawła I nr 2 w Legionowie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 2, nr 4 i nr 6 w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 8 w Legionowie, stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemców.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu i wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonego w Legionowie przy ulicy Jerzego Siwińskiego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu dostępu dla przewoźników do obiektu stacji pasażerskiej zlokalizowanej przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8A w Legionowie, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie.
14. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
15. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański


Do porządku obrad, na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, został wprowadzony, punkt:

Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr III/16/2018 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

jako nowy pkt. 14. Punkty 14-17 porządku obrad otrzymują kolejno nr. 15-18.

Przewodniczący Rady

Ryszard Brański