zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

VIII sesja Rady Miasta Legionowo

Rada Miasta
20 maja 2019
Ratusz, sala konferencyjna
09:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VIII sesję Rady Miasta Legionowo 20 maja 2019 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 – 2023.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Nowa Energia Legionowo Sp.z o. o.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na zwrot przez Gminę Miejską Legionowo nakładów poniesionych przez dzierżawcę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska miejskiego Nr 1 położonego przy ul. Jana III Sobieskiego (ograniczonego ulicami Piotra Wysockiego i marsz. J. Piłsudskiego) w Legionowie na terenie działki nr ew. 380/3 w obr. 65 o pow. 2.997,80 m2.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie z 19 lutego 2019r., o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
12.Realizacja uchwał Rady Miasta Legionowo 2018 rok.
13. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
14. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
15. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański