zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Wyrób kartę EKUZ

Plakat promujący wyrobienie karty EKUZ w atrium Ratusza
22 stycznia 2020
Ratusz, atrium
09:00 - 15:00

Zapraszamy do wyrobienia i odbioru karty EKUZ w atrium Urzędu Miasta Legionowo, gdzie w godzinach 9-15 będzie czynne stoisko NFZ Mazowsze.

Karta EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne.

Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że leczysz się zgodnie z zasadami systemu danego kraju.

Idąc do lekarza upewnij się, że honoruje EKUZ.

Druk wniosku będzie do poboru na miejscu, jednak osoby, które chcą złożyć wniosek
z upoważniem odbioru przez inną osobę powinny pobrać pierwszą stronę wniosku ze strony

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/

i dołączyć upoważnienie dla danej osoby (druk również do pobrania ze strony).

UWAGA!
Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

5 lat – karta wydana dla:

 • osób pobierających świadczenia emerytalne,
 • dzieci i młodzież do 18 roku życia (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).

36 miesięcy- karta wydana dla  osób ubezpieczonych:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych. zatrudnionych,
 • prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 • pobierają zasiłek/ świadczenie przedemerytalne.

18 miesięcy – karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:

 • pobierających rentę,
 • członków rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń),
 • studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię.

6 miesięcy - karta wydawana dla osób nieubezpieczonych uprawnionych na podstawie przepisów krajowych:

 • nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia),
 • nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
 • nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu.

2 miesiące - karta wydana dla osób:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

W innych przypadkach:

90 dni  - karta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).

42 dni - karta wydana dla  kobiet w okresie połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.