zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

X sesja Rady Miasta Legionowo

Rada Miasta
28 sierpnia 2019
Ratusz, sala konferencyjna
09:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję X sesję Rady Miasta Legionowo 28 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 – 2023.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru ograniczonego ul. Sowińskiego – ul. marsz. Józefa Piłsudskiego – ul. Jagiellońską – ul. Juliusza Słowackiego – terenem kolejowym – drogą krajową nr 61 ul. Warszawską.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Legionowie.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy kpt. Zbigniewa Burzyńskiego ulicy w Legionowie.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż, w drodze przetargu, lokalu mieszkalnego nr 79 w budynku przy ul. Cypriana Kamila Norwida 13 w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie w drodze darowizny, na własność Gminy Miejskiej Legionowo działek gruntu położonych w Legionowie przy ul. Jaśminowej stanowiącej współwłasność osób fizycznych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonego w Legionowie przy ulicy gen.Józefa Sowińskiego, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu i wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż gruntu, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonego w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego 35.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży tej nieruchomości.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na zamianę niezabudowanej działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo na niezabudowaną działkę gruntu stanowiącą własność osoby prawnej obydwie położone w Legionowie przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie, na okres 30 lat, po przeprowadzeniu przetargu, działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo położonej przy ulicy Grudzie w Legionowie z przeznaczeniem pod budowę ośrodka piłkarskiego dla młodzieży.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy gen.Bolesława Roi.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Suwalnej.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy zbiegu ulic Piaskowej i Alei Sybiraków.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Suwalnej.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, o powierzchni 56,3 m2 znajdującego się w budynku Ratusza przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, o powierzchni 28 m2 znajdującego się w budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 7 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy gen.Bolesława Roi.

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na zwrot przez Gminę Miejską Legionowo nakładów poniesionych przez dzierżawcę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo.

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Legionowo.

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku T. G. z 27 czerwca 2019 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku J. P. z 17 lipca 2019 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.

32. Projekt stanowiska Rady Miasta Legionowo w sprawie wprowadzania ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych.

33. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.

34. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

35. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

36. Wolne wnioski.

37. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 30 i 31, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawców.

Ilona Chudzik - główny specjalista w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej