zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XI sesja Rady Miasta Legionowo

Rada miasta
25 września 2019
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Miasta Legionowo 25 września 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo dotycząca oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miasta Legionowo za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 – 2023.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do KZB Legionowo Sp. z o.o.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie na własność Gminy Miejskiej Legionowo zabudowanej nieruchomości, położonej w Legionowie przy ulicy Warszawskiej 78.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż działek gruntu położonych w Legionowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Legionowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Olszankowej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy Placu Kościuszki.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy zbiegu ulic marsz. Józefa Piłsudskiego i Jagiellońskiej.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru ograniczonego ul. Sowińskiego – ul. marsz. Józefa Piłsudskiego – ul. Jagiellońską – ul. Juliusza Słowackiego – terenem kolejowym – drogą krajową nr 61 ul. Warszawską.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie w II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Legionowie.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 6 w Legionowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Legionów Polskich 1914 - 1918 w Legionowie.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 5 w Legionowie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Legionowie.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek organizacyjnych Gminy Legionowo.
26. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do sądu powszechnego na kadencję 2020-2023, niespełniającego wymagań formalnych.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie na kadencję 2020-2023.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie na kadencję 2020-2023.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie na kadencję 2020-2023 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
31. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
32. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
33. Wolne wnioski.
34. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański