zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XII sesja Rady Miasta Legionowo

Rada Miasta
30 października 2019
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Miasta Legionowo 30 października 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
5. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta Legionowo, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy i prezesów spółek gminnych.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2019 – 2023.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2019 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej, na rzecz użytkownika wieczystego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Bałtyckiej 2 w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Olszankowej D w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, na rzecz najemcy.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, o powierzchni 48,10 m2 znajdującego się w budynku Ratusza przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, osobom, które korzystały z tego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Legionowo, o powierzchni 54,10 m2, znajdującego się w budynku Ratusza przy ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego 41 w Legionowie, osobie, która korzystała z tego lokalu na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Polnej 39.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy Jagiellońskiej.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, położonej w Legionowie przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia w części pisma G. D. z 2 października 2019 r. bez rozpatrzenia.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w części pism G. D. z 29 września 2019 r. i 2 października 2019 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi B. O. i J. O. z 23 września 2019 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wnioski J. M. i J. M. z 4 października 2019 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pisma I. G. z 30 września 2019 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Legionowo na 2019 rok.
24. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Legionowo za rok szkolny 2018/2019.
25. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
26. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
27. Wolne wnioski.
28. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 18, 19, 20, 21, 22, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawców.

Ewa Wiśniewska - główny specjalista w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej