zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XIX sesja Rady Miasta Legionowo

Na grafice napis: Rada Miasta
24 czerwca 2020
Ratusz, sala konferencyjna
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XIX sesję Rady Miasta Legionowo 24 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Legionowo wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Legionowo za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Legionowo.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2020 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2020 – 2027.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Legionowo na rok szkolny 2020/2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Legionowie za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy „30-lecia Samorządu Gminnego” trasie rowerowej położonej w Legionowie, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 – ul. Strużańskiej, od granicy z gminą Jabłonna do drogi krajowej nr 61 – ul. Zegrzyńskiej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na oddanie w najem lokalu znajdującego się w budynku przy ulicy Stefana Batorego 10 w Legionowie, osobom, które korzystały z tego lokalu na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 9B.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla terenu oznaczonego symbolem 2UA w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętej uchwałą nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 3 września 2008 r.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla działki nr ewid. 38 z obrębu ewid. nr 18.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2019-2035.
 21. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Legionowie na kadencję 2020-2023.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania pisma M.Ż. i J.Ż. z 25 maja 2020 r. Prezydentowi Miasta Legionowo do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Legionowo.
 25. Realizacja uchwał Rady Miasta Legionowo 2019 rok.
 26. Skargi i wnioski dotyczące działalności organów gminy.
 27. Petycje kierowane do Rady Miasta Legionowo.
 28. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 29. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 30. Wolne wnioski.
 31. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 23, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawcy.

/Agnieszka Przybysz - z-ca naczelnika Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej/