zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

XLIX sesja Rady Miasta Legionowo

Data dodania: 09 listopada 2018
XLIX sesja Rady Miasta Legionowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Miasta Legionowo 13 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Cofnij

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 – 2023.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta na wydzierżawienie, na okres 30 lat, gruntu położonego w Legionowie przy ulicy Jerzego Siwińskiego.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie, na okres 20 lat, gruntu położonego w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego i Jerzego Siwińskiego, na rzecz PIR sp. z o.o.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Jerzego Siwińskiego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Innych Uzależnień i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Legionowo na rok 2019.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie.

14. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miasta Legionowo w 2018 roku.

15. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

16. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Janusz Klejment