zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

XLV Sesja Rady Miasta

Data dodania: 02 sierpnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Miasta Legionowo 2 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

Cofnij

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2018 – 2023.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do KZB Legionowo Sp. z o.o.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2018 r.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie projektu konkursowego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem pn.: „Silna Rodzina – samodzielność, niezależność, aktywność” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku M. O. z 5 lipca 2018 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku mieszkańców ul. Wrzosowej i ul. gen. B. Roi w Legionowie z 18 czerwca 2018 r. Prezydentowi Miasta Legionowo zgodnie z właściwością.

11. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

12. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Janusz Klejment