zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XVIII sesja Rady Miasta Legionowo

Data dodania: 25 maja 2020
Grafika: Napis: Rada Miasta, Herb oraz zarys Urzędu Miasta (biały) na niebieskim tle

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XVIII sesję Rady Miasta Legionowo 27 maja 2020 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Cofnij

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2020 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2020-2025.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Legionowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia warunków częściowego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Legionowie za miesiąc maj 2020 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie akceptacji działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie Gminy Miejskiej Legionowo zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Legionowo do podpisania porozumienia w sprawie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie dopłat do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie z Legionowa do Warszawy i z Warszawy do Legionowa oraz na terenie Legionowa dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Legionowo, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie oraz dla dzieci tych osób oraz warunków uprawniających do nabycia biletów ze zniżką.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Legionowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo trzyosobowej rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR – Kazachstanu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo trzyosobowej rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR – Kazachstanu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Legionowo czteroosobowej rodziny repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR – Kazachstanu.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Rady Rodziców Żłobka Miejskiego z 31 marca 2020 r. w sprawie ponoszenia przez rodziców opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku w okresie zawieszenia działalności na skutek epidemii COVID-19.
 18. Oświadczenie w spawie drastycznego wzrostu opłat za odpady komunalne.
 19. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Legionowo w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 20. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Legionowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019.
 21. Petycje kierowane do Rady Miasta Legionowo.
 22. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 23. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański