zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XXV sesja Rady Miasta Legionowo

27 stycznia 2021
Zdalny tryb obradowania
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z poźn. zm.) zwołuję XXV sesję Rady Miasta Legionowo 27 stycznia 2021 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo w 2021 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo w 2021 roku gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Legionowo w 2021 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Legionowo na lata 2021-2024.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Legionowo, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo położonej w Legionowie przy ulicy Bałtyckiej, osobie, która korzystała z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
 11. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo położonej w Legionowie przy ulicy Jana III Sobieskiego, osobom, które korzystały z tej nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi M.K. z 11 grudnia 2020 r.
 14. Wnioski mieszkańców dotyczące pozbawienia lasu charakteru ochronnego działki.
 15. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Miasta Legionowo w 2020 roku.
 16. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 17. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 13, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe skarżącego.

Ewa Wiśniewska - główny specjalista w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

Grafika wyróżniająca z napisem - Rada Miasta