zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

XXVI sesja Rady Miasta Legionowo

24 lutego 2021
Zdalny tryb obradowania
10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. Poz. 713 z poźn. zm.) zwołuję XXVI sesję Rady Miasta Legionowo 24 lutego 2021 r. o godz. 10:00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2021 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2021-2027.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą przy ul. Wyspiańskiego 2, działka o nr ewid. 33/2 obr. 39 w Legionowie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wynajem w drodze bezprzetargowej lokalu w budynku przy ul. Piaskowej 4 w Legionowie, Fundacji „Czas Kultury”, która korzystała z tego lokalu, na podstawie umowy najmu zawartej na okres 3 lat.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Legionowo, osobom, które korzystały z tej części nieruchomości na podstawie umowy zawartej na okres 3 lat, położonej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego, na terenie Targowiska Miejskiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na nabycie w drodze darowizny, na własność Gminy Miejskiej Legionowo, działki gruntu położonej w Legionowie przy ul. Grudzie stanowiącej własność prywatną.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Legionowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania wniosku B.G. i A.G. z 9 lutego 2021 r. Prezydentowi Miasta Legionowo do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 13. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 14. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Ryszard Brański


W porządku obrad, w pkt. 12, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zanonimizowano dane osobowe wnioskodawców.

Ewa Wiśniewska - główny specjalista w Biurze Rady Miasta i Informacji Publicznej

Na grafice napis: Urząd Miasta