zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
BIP

Zasady przyjęć do szkół podstawowych na r. szk. 2019/2020

Data dodania: 27 lutego 2019
Piórnik, fot. pixabay.pl

Do klasy I w szkole podstawowej przyjmowane są: dzieci 7-letnie (rocznik 2012), objęte obowiązkiem szkolnym; dzieci 6-letnie (rocznik 2013) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Cofnij

Dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie, której dziecko mieszka, są przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko do 30 kwietnia 2019 r.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do klasy I w tej szkole podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół podstawowych przyjmowane są w terminie 1 marca-30 kwietnia 2019 r.

Druki stosownych zgłoszeń, oświadczeń oraz wniosków rodziców dzieci, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w obecnym roku szkolnym w szkołach podstawowych innych niż szkoła obwodowa będą dostępne w poszczególnych placówkach.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Decyzja o ogłoszeniu ewentualnej rekrutacji należy do dyrektora danej szkoły podstawowej.

Informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty planowane jest utworzenie dwóch oddziałów sportowych na poziomie klas czwartych i dwóch oddziałów sportowych na poziomie klas siódmych. Zgodnie z art. 154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) dyrektor szkoły do końca lutego poda do publicznej wiadomości informację o sportach w których będzie odbywało się szkolenie w tych oddziałach.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji prowadzonej do wyżej wymienionych oddziałów, wzór wniosku o przyjęcie oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły zs.legionowo.pl/sp8

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół zostały określone w Uchwale Nr XXVIII/365/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na r. szk. 2019/2020 do klas I szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I sportowych zostały określone w Zarządzeniu Nr 34/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 stycznia 2019 r.