zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Zasady przyjęć do szkół podstawowych na r.szk. 2020/2021

Data dodania: 13 lutego 2020
Na zdjęciu dziecko rysuje linię prostą w zeszycie linijką i ołówkiem

Do klasy I w szkole podstawowej przyjmowane są: dzieci 7 - letnie (rocznik 2013), objęte obowiązkiem szkolnym; dzieci 6 – letnie (rocznik 2014) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Cofnij

Dzieci, którym organ wykonawczy gminy wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców są przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko do 30 kwietnia 2020 r.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do klasy I w tej szkole podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół podstawowych przyjmowane są w terminie 2 marca – 30 kwietnia 2020 r.

Druki stosownych zgłoszeń, oświadczeń oraz wniosków rodziców dzieci będą dostępne w poszczególnych placówkach.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Decyzja o ogłoszeniu ewentualnej rekrutacji należy do dyrektora danej szkoły podstawowej.

Informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty planowane jest utworzenie dwóch oddziałów sportowych na poziomie klas czwartych i jednego oddziału mistrzostwa sportowego na poziomie klas siódmych. Zgodnie z art.154 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dyrektor szkoły do końca lutego poda do publicznej wiadomości informację o sportach w których będzie odbywało się szkolenie w tych oddziałach.

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji prowadzonej do ww. oddziałów, wzór wniosku o przyjęcie oraz lista dokumentów niezbędnych do złożenia będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp8.legionowo.pl

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół zostały określone w Uchwale Nr XXVIII/365/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 lutego 2017 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na r.szk. 2020/21 do klas I szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I sportowych i mistrzostwa sportowego zostały określone w Zarządzeniu Nr 31/2020 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 stycznia 2020 r.

Informacje o obwodach szkół podstawowych znajdują się w:

1) Uchwale Nr IV/28/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz.1391)

2) Uchwale Nr XI/133/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo oraz określenia granic ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz.11272)