zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP
Ogłoszenie

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny wraz z harmonogramem

Data dodania: 26 marca 2020

Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo.

Cofnij

Organizacja dyżuru wakacyjnego w przedszkolach w 2020 roku

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2019/2020 pełnią:

Termin

Przedszkole

1.07 – 17.07.2020

PM 2

PM 7

PM 11

20.07 – 31.07.2020

PM 3

PMI 5

PM 10

3.08 – 14.08.2020

PM 1

PM 12

17.08 – 31.08.2020

PM 6

PM 9

PM 14

 

1. Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Legionowo.

2. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego od 17 kwietnia do 29 kwietnia 2020 r. zgodnie z harmonogramem. Strona zapisów na dyżur wakacyjny dla rodziców legionowo-dyzury.pzo.edu.pl/ zostanie udostępniona 17 kwietnia od godz. 9.00.

3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria.

4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać maksymalnie 3 przedszkola dyżurujące w danym terminie.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

6. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, dyrektor bierze pod uwagę wnioski dotyczące rodzeństwa oraz miejsce przedszkola na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).

7. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie zapisów na dyżur wakacyjny.

8. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:

■ uzupełniają dane dziecka,

■ wskazują:

– turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,

– przedszkola w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego,

■ zapisują wniosek w systemie,

9. Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i internetu:

■ pobierają wniosek w przedszkolu/ szkole,

■ wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,

■ informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor lub upoważniony pracownik przedszkola.

10. Ze względów organizacyjnych i rozliczeniowych zapisu na dyżur wakacyjny można dokonać jedynie na cały turnus 2 lub 3 tygodniowy. Brak jest możliwości wyboru dni w ramach turnusu.

11. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane.

12. Potwierdzeniem korzystania z miejsca w przedszkolu dyżurującym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane jest wydrukowanie i złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za wyżywienie. Opłata za wyżywienie dokonywana jest na rachunek bankowy dyżurującego przedszkola w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu. W treści przelewu należy wpisać „opłata za wyżywienie – dyżur wakacyjny 2020 imię i nazwisko dziecka”.

Brak złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty we wskazanym w harmonogramie terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu.

13. Zwrot różnicy pomiędzy wpłatą za wyżywienie dokonaną w wyznaczonym terminie na dyżur wakacyjny a należnością wynikającą z obecności dziecka na dyżurze nastąpi do 30 września 2020 r. wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy wskazany przez rodzica we wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

14. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli, mogą zgłaszać się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

15. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów w terminach określonych w harmonogramie.

16. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy przyjętych na dyżur.

17. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny po upływie terminów określonych w harmonogramie jest uzależnione od decyzji dyrektora przedszkola, które dysponuje wolnymi miejscami.