zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
PL BIP

Młodzieżowa Rada Miasta

Rada jest samorządową reprezentacją młodzieży miasta Legionowo a podstawą działalności Rady jest praca społeczna radnych Młodzieżowej Rady Miasta. Terenem działalności Rady jest miasto Legionowo. Rada może współpracować z innymi organizacjami i samorządami młodzieżowymi w kraju i za granicą. Miejscem posiedzeń Rady jest Urząd Miasta Legionowo. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Prezydent Miasta Legionowo za pośrednictwem Biura Rady Miasta i Informacji Publicznej. Rada obraduje na posiedzeniach. Do zadań Rady należą w szczególności: uchwalenie rocznego planu pracy, proponowanie zmian w statucie Rady, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Gminy Legionowo a w szczególności młodzieży, opracowanie i przedkładanie wniosków do organów gminy, roczne podsumowanie działalności Rady.

Cele i środki działania

Celem działania Rady jest: upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych, reprezentowanie interesów młodzieży wobec organów samorządu terytorialnego m.in. poprzez działania na rzecz kultury, sportu, promowania zdrowego trybu życia, wolontariatu i bezpieczeństwa, wspieranie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym, podejmowanie inicjatyw propagujących przestrzeganie praw dziecka.

Rada realizuje swoje cele poprzez: uczestnictwo przedstawicieli w obradach Rady Miasta Legionowo i komisjach, zgłaszanie wniosków do Rady Miasta Legionowo i Prezydenta Miasta Legionowo, współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji młodzieżowych imprez kulturalnych i sportowych na terenie miasta Legionowo,promowanie oraz inspirowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, działalności sportowej, charytatywnej oraz działalności na rzecz ochrony środowiska, współpracę z placówkami oświatowymi, wspieranie przedsięwzięć charytatywnych.

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo

Członkami Rady mogą być uczniowie w wieku od 15 do 19 lat w liczbie nie większej niż 25 osób.

W skład Rady wchodzą reprezentanci legionowskich szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, nie więcej niż po 2 przedstawicieli ze szkół ponadgimnazjalnych liczących do 12 oddziałów i po 3 przedstawicieli ze szkół ponadgimnazjalnych liczących powyżej 12 oddziałów oraz po 1 przedstawicielu z gimnazjów liczących do 12 oddziałów i po 2 przedstawicieli z gimnazjów liczących powyżej 12 oddziałów.

Kadencja Rady trwa 2 lata i rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 października w roku, w którym zakończyła się poprzednia kadencja.

Organy Rady

Rada może powoływać doraźne zespoły problemowe do realizacji zadań przewidzianych planem pracy.

Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady powołane przez Radę na okres jej kadencji. Prezydium składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

Rada wybiera każdego z członków Prezydium zwykłą większością, w obecności 2/3 składu Rady, w głosowaniu tajnym. Członkowie Prezydium wybierani są na pierwszym posiedzeniu Rady.

Rada może odwołać Prezydium lub członka Prezydium większością 2/3 głosów w obecności 2/3 składu Rady, w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej ¼ składu Rady.

Członek Prezydium może złożyć rezygnację, którą Rada przyjmuje na najbliższym posiedzeniu.

Do zadań Prezydium należy w szczególności: organizowanie pracy Rady, przygotowanie rocznego planu pracy, przygotowanie rocznego podsumowania działalności Rady.

Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności: kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz, zwoływanie posiedzeń Rady, przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom, współpraca z Koordynatorem.

Podczas nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący. 

Do kompetencji Sekretarza należy: zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady, sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady.

Koordynator Rady

Koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta Legionowo wybiera Rada Miasta Legionowo.

Do zadań Koordynatora należy:  zorganizowanie szkolenia i posiedzenia inauguracyjnego Rady, współpraca z opiekunami Samorządów Szkolnych, udział w posiedzeniach Rady, czuwanie nad zgodną ze statutem działalnością Rady, odpowiedzialność za całą dokumentację Rady.

Młodzieżowa rada miasta
 

 

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo

GODZINY OTWARCIA:
pon 8:00 - 18:00
wt - pt 8:00 - 16:00

NUMER KONTA:
Getin Noble Bank S.A.
44 1560 0013 2380 6993 5000 0001

ADRES E-MAILOWY:
kancelaria@um.Legionowo.pl

SEKRETARIAT:
tel.: (22) 774 20 31, (22) 766 40 00
fax: (22) 774 02 32
tel. dla niepełnosprawnych:
(22) 766 40 03

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA EPUAP:
/UMLegionowo/skrytka

Miejska Biblioteka Publiczna w LegionowiePowiatowe Centrum Integracji SpołecznejSystem Gospodarki Odpadami w LegionowieMiejski Ośrodek Kultury w LegionowieMuzeum Historyczne w LegionowieOśrodek Pomocy Społecznej w LegionowieStraż Miejska w LegionowieKZB LegionowoPECPWK LegionowoStarostwo Powiatowe w LegionowiePowiatowa Izba Gospodarcza w LegionowiePowiatowy Urząd Pracy w LegionowieCentrum Szkolenia PolicjiKomenda Powiatowa w LegionowiePunkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa