zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

ITPOInstalacja Termicznego Przekształcania Odpadów

W całej Polsce rosną ceny związane z zagospodarowaniem odpadów. Najbardziej dotyka to gospodarstwa domowe, które coraz więcej wydają na ten cel. Według ekspertów trend ten może się tylko nasilić. Tylko w Legionowie od 2019 r. cena odbioru odpadów segregowanych wzrosła z 10 zł do 28 zł od osoby. W niektórych sąsiednich gminach już teraz planowane są kolejne podwyżki.

Idea, pomysł

Jednym z pomysłów obniżenia kosztów odbioru śmieci ponoszonych przez mieszkańców w Legionowie jest budowa ekologicznej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, czyli tzw. spalarni. Obecnie został złożony wniosek o wpisanie na listę do Ministerstwa Klimatu, który jest konieczny do rozpoczęcie procesu ewentualnego powstania tej inwestycji w Legionowie. Podkreślić należy, że samo złożenie wniosku nie jest równoznaczne z samą budową. O niej zdecydują mieszkańcy podczas ogólnomiejskiego referendum.

W instalacji mają być spalane śmieci wytworzone przez mieszkańców Legionowa, ewentualnie również okolicznych gmin. Koszt budowy takiej instalacji jest obecnie (przed jakimikolwiek analizami) niemożliwy do precyzyjnego oszacowania, ale na pewno będą to dziesiątki milionów złotych. Środki na ten cel PEC będzie próbował pozyskać w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz dofinansowania z Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że termiczne przetwarzanie odpadów jest jednym z najbardziej rygorystycznie kontrolowanych procesów w Europie. Instalacje są tak zaprojektowane, aby spełniać surowe normy środowiskowe, wynikające zarówno z przepisów krajowych, jak i unijnych. Spalarnia nie generuje smogu, a jej wpływ na środowisko jest niewielki. Parametry emisji zanieczyszczeń rejestrowane są w trybie ciągłym, a wyniki będą ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Przykłady

ITPOK w Poznaniu

Poznań - ITPOK

Za przykład i wzór działania dla legionowskiej instalacji można podać Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) powstałą na podstawie umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego podpisaną przez Miasto Poznań i Spółkę Suez Zielona Energia.
budynek spalarnii

Inne przykłady z Europy

Austrackie, niemieckie, szwedzkie i szwajcarskie wzorce, a także duńskie i hiszpańskie.

Przykłady z Europy

Lokalizacja

Ewentualna lokalizacja inwestycji to obszar przemysłowo-biurowy na obrzeżach Legionowa na terenie ciepłowni PEC.

Dokumenty

UCHWAŁA RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie akceptacji działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie Gminy Miejskiej Legionowo zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) , uchwala się, co następuje:

§ 1. Akceptuje się działania zmierzające do realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie Gminy Miejskiej Legionowo zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym w szczególności podjęcie działań w zakresie wykonania stosownych konsultacji i analiz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legionowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały

Wniosek do Ministerstwa Klimatu

W związku z art. 35 b ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wnoszę o wpisanie na listę instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych planowanej instalacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Legionowie.

1. Nazwa przedsięwzięcia: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

2. Lokalizacja przedsięwzięcia: województwo mazowieckie, powiat legionowski, Gmina Miejska Legionowo, Legionowo, ul. Olszankowa

Podstawowy element przedsięwzięcia czyli instalacja do termicznego przetwarzania odpadów zostanie zlokalizowana na terenie ciepłowni miejskiej należącej do miejskiej spółki ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie przy ul. Sowińskiego 37.

3. Opis przedsięwzięcia: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

3.1. Informacje ogólne

Planowane przedsięwzięcie polega na utworzeniu w Legionowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych. Podstawowym elementem systemu gospodarowania odpadami jest zbiórka selektywna u źródła, zgodna z obowiązującym prawodawstwem w tym zakresie. Dodatkowo system zostanie uzupełniony o punkt selektywnej zbiórki odpadów oraz punkt napraw i ponownego użycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zakład zagospodarowania będzie przyjmował zebrane selektywnie odpady do doczyszczenia na sortowni celem osiągnięcia wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu. Bioodpady (kuchenne) będą przekazywane do instalacji do metanizacji (biogazowni), która zostanie wybudowana w ostatniej kolejności. Na terenie zakładu będzie funkcjonowała kompostownia odpadów zielonych oraz instalacja do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych. Istotnym elementem domykającym system zagospodarowania odpadów będzie instalacja do termicznego przetwarzania odpadów, która będzie przekształcać termicznie odpady resztkowe (zmieszane), pozostające po zbiórce selektywnej u źródła. Odpady te charakteryzują się kalorycznością, która umożliwia proces autotermiczny skutkujący produkcją energii cieplnej i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Planowana przepustowość instalacji wynosić będzie maksymalnie - 30 tys. Mg odpadów komunalnych zmieszanych rocznie. Odpady będą pochodziły z Legionowa, gmin powiatu legionowskiego oraz innych okolicznych gmin przede wszystkim gmin powiatu nowodworskiego i ewentualnie innych gmin aglomeracji warszawskiej.

Pełna treść wniosku

Media o ITPO

Sprawdź co piszą o planowanej inwestycji media