zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Regulamin Akcji "Zakręcona Tona"

§ 1

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin - dokument określający zasady akcji „Zakręcona tona”, realizowanej na terenie miasta Legionowo, w okresie od 01 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 2. Organizator akcji – Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.
 3. Odbiorca – podmiot prowadzący zarejestrowaną zbiórkę surowców wtórnych na rzecz osoby/osób potrzebującej z Legionowa.
 4. Cel akcji – wsparcie Odbiorców, zgłaszających się do Organizatora po odbiór surowców wtórnych.

§ 2

Zasady akcji:

 1. Udział w akcji jest dla Odbiorców dobrowolny.
 2. Odbiorcą akcji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, a także organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które prowadzą własną, zarejestrowaną zbiórkę surowców wtórnych na rzecz osoby/osób potrzebującej z Legionowa (http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/index).
 3. Warunkiem koniecznym dla Odbiorcy jest wcześniejsze wypełnienie formularza, dostępnego na stronie: www.legionowo.pl.

§ 3

 1. Zebrane nakrętki będą wydawane zarejestrowanym Odbiorcom, w ilości 1t (dla jednego Odbiorcy).
 2. Odbiorca odbierze zebrane nakrętki od Organizatora własnym transportem.
 3. Odbioru nakrętek można dokonać w Gminie Miejskiej Legionowo – Urząd Miasta Legionowo
 4. ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, po uprzednim skontaktowaniu się z Referatem Kultury i Współpracy pod tel. 22 766 40 79.
 5. O kolejności wydawania nakrętek Odbiorcom decyduje kolejność rejestracji Odbiorców w systemie Organizatora.
 6. Pierwsze i każde kolejne wydanie nakrętek nastąpi po uzbieraniu 250 litrów surowca wtórnego.
 7. Organizator zobowiązuje się poinformować Odbiorcę o gotowości materiału do wydania.
 8. W przypadku rezygnacji Odbiorcy z odbioru nakrętek, zebrany surowiec zostanie wydany następnemu Odbiorcy w kolejce, zgodnie § 2 pkt.3.
 9. Odbiorca może przystąpić do akcji w dowolnym momencie jej trwania.
 10. Organizator zachowuje prawo do publikacji na swojej stronie www i Facebook materiałów dotyczących przekazania nakrętek Odbiorcy .

§ 4

Postanowienia końcowe:

 1. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia bądź odwołania akcji.
 3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowi formularz wypełniony na stronie: https://legionowo.pl
 4. Regulamin obowiązuje od 01 marca 2021 r.