zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Nowa uproszczona procedura inicjatywy lokalnej w Legionowie już obowiązuje

 

W 2010 r. w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadzono definicję inicjatywy lokalnej i przepisy ją regulujące. Inicjatywa lokalna rozumiana jest jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Od 2014 roku w budżecie w Gminy tworzona jest rezerwa celowa na inicjatywy lokalne w wysokości 500 tys. zł rocznie.

Obecnie obowiązująca Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miasta Legionowo w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 2846) została podjęta w dniu 27 lutego 2019 roku.

W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art.19 b ustawy w zakresie należącym do zadań gminy, w szczególności:

1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej obejmująca: budowę, rozbudowę lub remont dróg (chodników, ciągów pieszo-jezdnych), kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz małej architektury, (placów zabaw i terenów rekreacyjnych, oświetlenie uliczne, placów, ulic i terenów),

2) ochrona przyrody, w tym zieleni (ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego),

3) porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Współudział Inicjatora w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z art. 19e. ustawy może polegać na:

1) świadczeniu pracy społecznej,

2) świadczeniach pieniężnych,

3) świadczeniach rzeczowych.

Wysokość środków budżetowych zaangażowanych w jedną inicjatywę/pomysł/projekt nie może przekroczyć 85 % jej szacunkowych kosztów całkowitych.

Wnioski można składać przez cały rok kalendarzowy.

Wniosek może być sporządzony według wzoru pomocniczego stanowiącego załącznik nr 1 do Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Załączniki do wniosku:

 1. dokumentacja projektowa (jeśli jest w posiadaniu Inicjatora, opracowana zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm),
 2. kosztorys zadania (jeśli jest w posiadaniu Inicjatora),
 3. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającej status prawny Inicjatora, jeżeli wniosek został złożony za pośrednictwem organizacji pozarządowej bądź podmiotu, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
 4. informacja dotycząca własności terenu lub pisemna zgoda na podpisanie umowy użyczenia na czas realizacji zadania,
 5. wykaz mieszkańców popierających inicjatywę zawierający: imię, nazwisko oraz adres (jeśli jest w posiadaniu Inicjatora),
 6. w przypadku osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców, wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania.

Wszystkie wnioski opiniuje Zespół ds. Wspierania Inicjatyw Lokalnych powołany przez Prezydenta Miasta Legionowa.

Decyzję w sprawie przyznania środków zatwierdza Prezydent Miasta Legionowo.

Wyniki każdego postępowania są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.legionowo.pl)

W budżecie Gminy Legionowo na 2019 rok zarezerwowana jest kwota 500 tys. złotych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych.

 • NGOInicjatywa Lokalna

  Nowa uproszczona procedura inicjatywy lokalnej w Legionowie już obowiązuje

  dodano: 15 marca 2019

  W 2010 r. w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wprowadzono definicję inicjatywy lokalnej i przepisy ją regulujące. Inicjatywa lokalna rozumiana jest jako forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.