zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną jest wspólna polityką Unii Europejskiej.

Cele osiągane przez działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej są komplementarne z działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu i ochroną powietrza.

Budowanie społeczeństwa niskoemisyjnego jest wykonalne i racjonalne pod względem kosztów, ale wymaga innowacji i inwestycji.

Przejście na takie społeczeństwo:

  • pobudziłoby europejską gospodarkę dzięki rozwojowi w dziedzinie czystych technologii oraz energii o niskiej emisji lub energii bezemisyjnej; miałoby to stymulujący wpływ na wzrost gospodarczy i zatrudnienie
  • pomogłoby Europie ograniczyć zużycie głównych zasobów, takich jak energia, surowce, grunty i woda
  • zmniejszyłoby zależność UE od drogiego importu ropy naftowej i gazu
  • przyniosłoby korzyści zdrowotne – np. przez mniejsze zanieczyszczenia powietrza.


W 2013 Rada Miasta Legionowo zleciła wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Legionowo. Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miasta w 2015 r.

W opracowaniu sfinansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dokonano inwentaryzacji obecnej gospodarki energią w mieście oraz wytyczono cele jej modernizacji w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii poprzez zwiększenie efektywności energetycznej, a także poprawy jakości powietrza w mieście.

Dokument jest niezbędny w przypadku aplikowania o środki europejskie.

Dotyczy to nie tylko wniosków składanych przez gminę ale także wszystkich podmiotów w mieście.

Dodatkowe, przydatne informacje: