zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Sprawy do załatwienia w Urzędzie Miasta

Każdą sprawę, którą chcesz załatwić w Urzędzie Miasta Legionowo, traktujemy jak usługę, którą wykonujemy z największą starannością. Chcemy, żebyś załatwił tę sprawę szybko i sprawnie, dlatego zbieramy nasze usługi w jednym miejscu:

 • Pomoc dla osób niemówiących i niesłyszących (Osoby niemówiące i niesłyszące mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Miasta Legionowo, którzy ukończyli kurs podstawowy języka migowego, codziennie w godzinach 8.00-16.00. w siedzibie Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 , oraz w siedzibie Straży Miejskiej (w czasie dyżuru strażnika Pawła Szulca) przy ul. Jagiellońskiej 26B).
   
 • Zgromadzenia publiczne (Zgromadzenia publiczne; Zgromadzenia publiczne z zastosowaniem procedury uproszczonej).
   
 • Petycje (przedmiot petycji, kto może złożyć petycję, w jakiej formie można wnieść petycje, co powinna zawierać petycja, termin załatwienia petycji, petycja wielokrotna).
   
 • Stan cywilny osoby (akt urodzenia, małżeństwo, akt zgonu, akt stanu cywilnego).
   
 • Ewidencja ludności i dowody osobiste (dowód osobisty, rejestr mieszkańców).
   
 • Rejestr wyborców (wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców).
   
 • Prowadzenie działalności gospodarczej (Wpis do CEIDG, zawieszenie / wznowienie działalności gospdarczej, Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zgłoszenie do ewidencji usług hotelarskich).
   
 • Ubieganie się o ulgę w płatnościach (w podatkach, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w należnościach pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym).
   
 • Zaświadczenia w zakresie podatków i opłat oraz niepodatkowe
   
 • Nadpłaty
   
 • Ochrona środowiska (zezwolenie na usunięcie/ przesadzenie drzew lub krzewów, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła).
   
 • Zagospodarowanie pasa drogowego (wydanie zezwolenia: na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej; na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej;  umieszczenie reklamy w pasie drogowym;  lokalizację zjazdu;  w celu lokalizacji miejsca parkingowego na prawach wyłączności).
   
 • Planowanie przestrzenne (wydanie: dokumentacji archiwalnej architektonicznej; zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wypisów i wyrysów: 1)  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2) ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).
   
 • Gospodarka nieruchomościami (sprzedaż lokali komunalnych na rzecz ich najemców; numeracja porządkowa nieruchomości, podział nieruchomości).
   
 • Edukacja (wpis do ewidencji niepublicznych szkół , przedszkoli, złóbków, klubów dziecięcych i innych form wychowania przedszkolnego; dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli; dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników).
   
 • Sport (stypendia sportowe; nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej).
   
 • Mieszkania ( wniosek: o przydział mieszkania; o zamianę mieszkania wraz z uzupełnieniem).
   
 • Utrzymywanie psów (wydanie zezwolenia na: utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;  na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami)
   
 • Opieka zdrowotna (potwierdzenie prawa do korzystania przez mieszkańców miasta Legionowo ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
   
 • Karta Dużej Rodziny (jako korzystać z programu, wniosek)
   
 • Uzyskanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
   
 • Przyznanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta (przyznanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta;

  wzór wniosku; regulamin) sprawa jest realizowana poprzez ePUAP.

 • Inkasenci opłaty skarbowej
   
 • Wykaz spraw na ePUAP - adres skrzynki podawczej na ePUAP: /UMLegionowo/skrytka