zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Newsletter

Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Legionowo. Adres siedziby Urząd Miasta Legionowo: ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo. Tel. 22 766 20 31, e-mail: prezydent.miasta@um.legionowo.pl,
formularz kontaktowy pod adresem: https://legionowo.pl/pl/kontakt/pytanie-do-prezydenta/zadaj-pytanie ,
lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Legionowo, ul. marsz. J.Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych: Pan Norbert Ciecierski, z którym Pani/Pan może się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w następujący sposób:

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@um.legionowo.pl, tel. 694 445 596.

3. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) przetwarzane będą w celu wysyłania elektronicznego newslettera – aktualności ze strony internetowej oficjalnego portalu Miasta Legionowo https://legionowo.pl. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do celów przekazywania informacji na temat działań Gminy Legionowo. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie powoduje brak możliwości przesyłania Pani/Panu newslettera.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 3 jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) udzielona w trakcie rejestracji do newslettera. Ma Pani/Pan prawo co cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

5. Z danych osobowych będziemy korzystać przez okres realizacji celów określonych w pkt 3.

6. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:
a) podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
b) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UWAGA: Możecie Państwo również zrezygnować z odbioru newslettera wysyłając e-mail na adres głównego administratora strony Urzędu Miasta Legionowo z prośbą o wykreślenie z listy odbiorców wiadomości: rzecznik@um.legionowo.pl

Polityka prywatności i pliki cookies