zamknij

Urząd Miasta Legionowo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość przetłumaczonych w witrynie danych i informacji. W szczególności, nie gwarantuje kompletności tłumaczenia oraz związanych z tym tłumaczeniem - aktualności prezentowanej informacji lub jej przydatności dla określonych celów. Tłumaczenie nie może być porównywane do tłumaczenia ludzkiego, jednakże - może być pomocne w ocenie przydatności treści.

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Deklaracja dostępności serwisu legionowo.pl

Urząd Miejski Legionowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.legionowo.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 01-01-2018
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  24-06-2020

Dostępność na stronach legionowo.pl
Legionowo.pl udostępnia Widget Dostępności do Witryny UserWay, który jest obsługiwany przez dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie pozwala legionowo.pl poprawić zgodność z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).

Włączanie menu dostępności
Menu dostępności legionowo.pl można włączyć, klikając ikonę menu dostępności, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Po uruchomieniu menu dostępności zaczekaj chwilę, aż menu ułatwień dostępu załaduje się w całości.

Po serwisie można się poruszać za pomocą myszki oraz klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, m.in przez zmianę wielkości czcionki czy zmianę kontrastu.

Strona legionowo.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo, głównie tych opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-12-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: kancelaria@um.legionowo.pl. Osobą  kontaktową jest Nikodem Karolak, tel. 22 766 40 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej podstronę/część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku Urzędu Miasta Legionowo prowadzi ogólnodostępne wejście przez automatyczne drzwi zewnętrzne od strony ul. masz. Józefa Piłsudskiego. Przy wejściu bocznym znajduje się dzwonek, za pomocą którego można wezwać pracownika portierni w razie koniecznej pomocy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Z atrium ratusza można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla klientów pomieszczeń. Na parterze są to: Informacja, Biuro Obsługi Klienta, Kancelaria, Kasa, punkt Referatu Ochrony Środowiska, toaleta. W celu dostania się na piętro I należy skorzystać ze schodów lub windy, które znajdują się obok Informacji. Na I piętrze znajduje się Urząd Stanu Cywilnego, sala widowiskowa i konferencyjna oraz referaty i wydzały Urzędu Miasta. Na II i III piętro budynku można przedostać się za pomocą windy lub schodów. Na piętrze II zlokalizowane są wszystkie trzy sekretariaty, biuro Prezydenta Miasta oraz jego zastępców, a także biuro Sekretarz. Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze i drzwi zlokalizowane na parterze, I, II i III piętrze są przestronne i posiadają szerokość zapewniającą możliwość poruszania się osobom na wózkach inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przy budynku Urzędu Miasta Legionowo znajduje się parking zewnętrzny, na którym wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych - pierwsze po prawej stronie po wjeździe na parking, tuż obok bocznego wejścia do urzędu z łatwym dostępem do windy na wszystkie piętra budynku. Miejsce dla niepełnosprawnych wydzielone jest również na parkingu podziemnym siedem miejsc od windy.
Podstrona z grafiką, na której przedstawiono udogodnienia i miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, itp., a tym samym także do budynku Urzędu Miasta Legionowo. Warunkiem wejścia na teren budynku Urządu MIasta Legionowo z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.