zamknij

Google automatic translation. The Legionowo City does not accept any responsibility for the accuracy of data and information originating from the translation. In particular, the Legionowo City does not guarantee that the translation is complete, up-to-date or fit for specific purposes. The translation cannot be compared with a human translation, but may help in assessing the relevance of articles.

A A A
Logo BIP

Urząd Miasta Legionowo - Kontakt

Urząd Miasta Legionowo

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41,
05-120 Legionowo
ePUAP /UMLegionowo/skrytka
tel.: +48 22 774 20 31,
fax: 22 784 95 66
Informacja: +48 22 766 40 10
Kancelaria: +48 22 766 40 11, +48 22 766 40 12
e-mail: kancelaria@um.legionowo.pl

Pomoc dla osób niewidomych, niepełnosprawnych ruchowo, powyżej 80. roku życia:
tel.: +48 22 766 40 31

W zakresie usług administracyjnych w miejscu przebywania, w sytuacji braku możliwości lub problemów w poruszaniu się.

Godziny otwarcia:
poniedziałek 08:00-18:00
wtorek-piątek 08:00-16:00

Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska SA
96 1090 1841 0000 0001 4147 9243

NIP Gminy Miejskiej Legionowo: 
536 19 23 243

NIP Urzędu Miasta Legionowo:
536 00 15 621

Adres doręczeń elektronicznych
(ADE) Urzędu Miasta Legionowo:

AE:PL-93860-10718-AAIDU-11

Numery telefonów:


Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych w Urzędzie Miasta Legionowo i Straży Miejskiej w Legionowie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Dane kontaktowe Administratora

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Legionowo. Można się z nim skontaktować poprzez adres e-mail: prezydent.miasta@um.legionowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.legionowo.pl/pl/kontakt/pytanie-do-prezydenta/zadaj-pytanie, lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Legionowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Legionowo za pomocą adresu iod@um.legionowo.pl.
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele przetwarzania i podstawa prawna.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przed uzyskaniem połączenia (art. 6 ust 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO), przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4. Celem rejestracji rozmów telefonicznych jest:

  • podwyższenie standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez Urząd Miasta Legionowo i Straż Miejską w Legionowie;
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób prowadzących rozmowę telefoniczną;
  • zabezpieczenie interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

5. Rejestrowaniu podlegają wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące na numery telefonów stacjonarnych, poprzez centrale telefoniczne Urzędu Miasta Legionowo i Straży Miejskiej w Legionowie.

6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Odbiorcy danych osobowych.

7. Pani/Pana dane osobowe z nagranych rozmów mogą zostać ujawnione organom i jednostkom, które wskażą odpowiednią podstawę prawną upoważniającą do odbioru tych danych lub dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego,
w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Okres przechowywania danych osobowych.

8. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 180 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

Prawa właściciela danych osobowych (obywatela).

9. Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych;
  • prawo do sprostowania swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

10. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Prawo do cofnięcia zgody.

11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przed uzyskaniem połączenia jest Pani/Pan informowany przez nagranie z systemu, że wszystkie rozmowy są rejestrowane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich nagrywanie należy przerwać połączenie.

Prezydent Miasta Legionowo
mgr Bogdan Kiełbasiński